Styringsdokumenter - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Styringsdokumenter

Det kommunale styringssystemet består av 5 hovedelementer:

· Kommuneplanens langsiktige del
· Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammer og økonomiplan)
· Årsbudsjettet
· Tertialrapporter
· Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

Kommuneplanens langsiktige del
Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, dvs i hver kommunestyreperiode.

Kommuneplanens kortsiktige del
Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogram/økonomiplan) har et 4 årig perspektiv og rulleres hvert år.  Økonomiplanen utarbeides slik at den tilfredsstiller kravene til handlingsprogram og disse dokumentene blir dermed identiske.  I tillegg utarbeides fagplaner for de ulike fagområdene.

Årsbudsjettet
Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Prioriteringene i kommuneplanens langsiktige del konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles parallelt.

Tertialrapport
I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, pr 30. april og pr 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til vedtatt budsjett.

Årsregnskap
Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet senest innen 1. juli det påfølgende år, jf kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10. 

 
Årsberetning/årsrapport
Rådmannen skal utarbeide årsberetning iht kommuneloven § 48. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsberetningen skal være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet og skal spesielt omfatte de forhold som påvirker kommunens resultat og finansielle stilling.

Nasjonal rapportering (KOSTRA)
Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer innen 15.  februar, jf kommuneloven § 49 og forskrift om rapportering.

Publisert
09.11.2007
Sist endret
16.09.2013

Les mer

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhuset
Osloveien 1

Postadresse:
Pb. 123 sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk