Verge – trenger du verge? - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Verge – trenger du verge?

Vergemålsskjema for elektronisk innsending (Altinn, krever innlogging)

Vergemålsskjema på PDF-format (Vergemålsportalen)

"> Søk nå

Beskrivelse

Klarer du ikke å ivareta dine egne interesser, kan du få oppnevnt en verge. En verge er en utvalgt person som kan hjelpe deg med økonomi eller annet du ikke klarer å ha ansvar for selv. Vergen kan være et familiemedlem eller en annen person du kjenner fra før. Hvis dette ikke er mulig eller ønskelig, vil Fylkesmannen oppnevne en verge for deg.

Vergen vil opptre på dine vegne og ivareta dine interesser, slik at du kan fungere på lik linje med andre. Bruk av verge skal tilpasses ditt behov for hjelp og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Vanlig vergemål er frivillig. Dette innebærer at:

 • du selv skal samtykke i at du får en verge
 • du kan være med på å bestemme hvem som skal være vergen din
 • vergen skal lytte til dine ønsker før beslutninger tas

Trenger du kun hjelp til praktiske og dagligdagse økonomiske gjøremål, kan behovet dekkes av alternative ordninger:

 • institusjonen der du bor kan forvalte pengene dine etter at oppholdsutgifter er dekket
 • en av dine pårørende kan forvalte pengene dine med legalfullmakt

Barn under 18 år kan ikke selv utøve rettslige handlinger eller bestemme over egne midler og har etter barneloven sine foreldre som verger. For foreldreløse barn og enslige mindreårige asylsøkere, oppnevner Fylkesmannen verge. Fylkesmannen har også en rolle når barns midler utgjør mer enn to ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

For personer uten evne til å samtykke eller som nekter å samtykke, gjelder egne regler.

Målgruppe

 • Personer over 18 år som er ute av stand til å ivareta egne interesser
 • Pårørende
 • Foreldreløse barn
 • Enslige mindreårige asylsøkere

Vilkår

Disse kravene må være oppfylt før du kan få oppnevnt en verge:

 • Du har en sinnslidelse (herunder demens), psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helse.
 • Du er ute av stand til å ivareta dine egne interesser.
 • Du har et konkret behov for en verge.
 • Du har (når det er mulig) gitt ditt samtykke til oppnevnelsen.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen (Vergemål)

Lover

Vergemålsloven kap. 4 (Vergemål for voksne)

Vergemålsloven kap. 3 (Vergemål for mindreårige)

Vergemålsloven kap. 5 (Oppnevning av verger mv.)

Forskrift til vergemålsloven

Veiledning

Du kan selv melde fra at du har behov for verge ved å sende inn en begjæring om vergemål. Begjæringen kan også komme fra noen som står deg nær, som din ektefelle eller samboer, dine foreldre, dine voksne barn eller søsken. Begjæringen skal inneholde:

 • hvorfor det er behov for verge
 • beskrivelse av tilstanden til den som trenger verge
 • vurdering av omfanget av hjelpen
 • samtykke fra den som trenger verge (på eget skjema)
 • ev. forslag til hvem som kan være verge

Det skal også foreligge en legeerklæring som sendes inn på eget skjema.

Institusjoner eller kommunens sosial-, helse- eller omsorgstjeneste har plikt til å melde fra når en person har behov for verge.

Søknadsskjema

Vergemålsskjema for elektronisk innsending (Altinn, krever innlogging)

Vergemålsskjema på PDF-format (Vergemålsportalen)

">

Vergemålsskjema for elektronisk innsending (Altinn, krever innlogging)

Vergemålsskjema på PDF-format (Vergemålsportalen)

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med Fylkesmannens avgjørelse, har du rett til å klage. Klagen kan komme fra:

 • deg selv
 • vergen din
 • den som sendte inn begjæringen eller meldingen
 • din ektefelle eller samboer, foreldre, voksne barn eller søsken

Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Send klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning.  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

verge, mindreårig, fylkesmannen, samtykkeerklæring, vergemål, økonomi, samtykke, samtykkekompetanse, handleevne, rettslig handleevne, umyndig, umyndiggjøring, umyndiggjort, hjelpeverge, setteverge, sinnslidelse, psykose, psykotisk, bipolar, schizofreni, schizofren, autisme, autist, Downs syndrom, demens, dementia, psykisk utviklingshemming, utviklingshemning, utviklingshemmet, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, spillavhengig, spilleavhengig, spillavhengighet, spilleavhengighet, rusmiddelbruk, rusmiddelavhengig, rusmiddelmisbruk, rusmisbruk, rusmisbruker, narkoman, alkoholmisbruk, alkoholiker

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk