Habilitering og rehabilitering - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Habilitering og rehabilitering

Beskrivelse

Har du funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og;

 • ønsker å bli mest mulig selvhjulpen?
 • har behov for opptrening for å mestre hverdagen?
 • trenger å lære eller vedlikeholde ferdigheter?

Tjenester innen habilitering og rehabilitering kan hjelpe deg til å leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Målet er at du skal oppnå eller opprettholde best mulig funksjons- og mestringsevne og kunne delta aktivt i samfunnet og i sosiale sammenhenger. Hvilke tjenester og aktiviteter som er aktuelle, avhenger av din situasjon og funksjonsevne. Eksempler kan være:

 • fysisk opptrening og fysioterapi
 • opplæring og trening i hverdagslige ferdigheter
 • språktrening hos logoped
 • tilrettelegging av bolig eller arbeidsplass

Aktivitetene er et samarbeid mellom flere tjenesteytere og er:

 • tidsavgrensede og med klare mål og virkemidler
 • basert på dine behov og tilpasset dine forutsetninger

Både kommunen, spesialisthelsetjenesten og private behandlingssteder tilbyr habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Kommunene har hovedansvaret for oppfølgingen, men vil henvise videre når det er behov for mer spesialiserte tilbud.

Målgruppe

 • Personer med medfødte funksjonsnedsettelser
 • Personer med funksjonsnedsettelser etter sykdom eller skade
 • Pårørende

Vilkår

Samarbeidspartnere

Alle aktuelle tjenesteytere

Veiledning

Ta kontakt med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne.

Helse- og omsorgsarbeidere som du allerede er i kontakt med, kan også melde fra til koordinerende enhet når de ser behov for habilitering eller rehabilitering.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Er ikke kommunen enig i at du trenger habilitering eller rehabilitering, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til koordinatoren din. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Habilitering og rehabilitering (helsenorge.no)

Habilitering og rehabilitering (Helse- og omsorgsdepartementet)

Søkeord

Rehabilitering, rehabilitere, opptrening, opplæring, habilitering, habilitere, individuell plan, IP, pasientrettighet, helsetjeneste, sosialtjeneste, omsorgstjeneste, pleietjeneste, tjenestetilbud, tjenesteapparat, tjenesteyter, tjenestesektor, tjenestemottaker, koordinere, koordinering, koordinator, tjenestekoordinering, tjenestekoordinator, tverrfaglig, hjelpeapparat, tilrettelegging, samordning, samhandling, pasient, bruker, klient, psykisk, fysisk, behandlingsplan, behandlingsopplegg, treningsplan, treningsopplegg, trening, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, logoped, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, funksjonsevne, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, handicapp, handicappet, hjelpemiddel, hjelpemidler

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk