Fasadeendring - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fasadeendring

Beskrivelse

Fasadeendring er tiltak som medfører at utseende på et hus eller bygning endres.

Fasadeendringer deles i to kategorier:

  • Vesentlig endring av fasaden: Dersom den planlagte fasadeendringen medfører at bygningens utvendige karakter endres, må du søke kommunen om tillatelse. Du må bruke et ansvarlig firma til å utforme og sende søknaden.
  • Mindre endring av fasaden: Dersom den planlagte fasedeendringen ikke medfører at bygningens utvendige karakter endres eller tilbakeføres til tidligere dokumentert utførelse, trenger du normalt ikke sende søknad til kommunen. Du må imidlertid oppfylle en rekke vilkår. Ønsker du dispensasjon fra disse vilkårene, må du sende søknad.

Unntatt søknadsplikt – du kan bare gjennomføre tiltaket
Endringer som ikke fører til at bygningens eksteriørmessige karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumenterte utførelse kan gjennomføres uten søknad. Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt trenger du ikke å søke kommunen om tillatelse, dette er likevel forutsatt at alle bestemmelser i Plan- og bygningsloven, regulerings- og kommuneplan etc. følges.

Eksempler på tiltak som er unntatt søknadsplikt er:
- innsetting av ny dør eller vindu der bygningens eksteriørmessige karkater ikke endres
- oppussing og vedlikehold av fasade (Obs! Dramatiske fargeendringer, verneverdig eller eksponert bebyggelse kan være søknadspliktig)
- utskifting av eldre vinduer og dører – med nye av lik utforming

Dersom du er i tvil – ta kontakt med kommunen!

Målgruppe

Hus- og tomteeiere

Vilkår

  • Du må ha sendt nabovarsel. Ved mindre fasadeendring er det ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan være en fordel at du kontakter naboer og gjenboere som kan bli berørt.
  • Fasadeendringen må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om estetikk.
  • Fasadeendringen må oppfylle alle relevante byggtekniske krav.
  • Fasadeendringen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 
  • Ved mindre fasadeendring er det dessuten et vilkår at den ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene.

Samarbeidspartnere

Lover

Plan- og bygningsloven § 21-4 (Behandling av søknaden i kommunen)

Plan- og bygningsloven § 21-7 (Tidsfrister med særskilte virkninger)

Byggesaksforskriften

Veiledning

Søknad om vesentlig endring av fasaden sendes inn av et firma med rett kompetanse (ansvarlig søker), for eksempel en byggmester, entreprenør eller arkitekt. I enkelte tilfeller kan kommunen etter søknad gi eier av bygningen en personlig rett (ansvarsrett) for gjennomføring av fasadeendringen som selvbygger.

Dersom det kun skal foretas mindre endring av fasaden, kan du som tiltakshaver foreta endringen, som selvbygger, uten bruk av ansvarlig firma og uten å sende søknad.

Er du i tvil om fasadeendringen krever søknad, kan du be om en forhåndskonferanse med kommunen.

Saksbehandling

1. Kommunen mottar søknaden med nødvendige vedlegg, og journalfører og scanner dokumentene i kommunens saksbehandlingssystem.
2. Byggesak mottar søknaden.
3. Dokumentasjonen gjennomgås. Dersom det er mangler ved søknaden vil brev med forespørsel om tilleggsinformasjon bli sendt til søker.
4. Saksbehandler behandler saken først når søknaden er komplett, og eventuell tilleggsdokumentasjon er sendt kommunen.
5. Kommunen fatter vedtak og sender brev til søker.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

tilbygg, endring, forandring, vinduer, bygning, fasade

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk