Gå til innhold Gå til søk

Hjemmesykepleie

Beskrivelse

Dersom du på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket ditt behov for pleie og helsehjelp, kan du søke kommunen om hjemmesykepleie.

Blir du utskrevet fra sykehus og har et vedvarende pleiebehov, vil sykehuset informere kommunen som sender en sykepleier hjem til deg.

Hjemmesykepleie kan bl.a. omfatte:

  • sårbehandling
  • personlig stell og pleie
  • håndtering av medisiner og sprøytesetting
  • tilrettelegging og hjelp ved måltider
  • hjelp til å koordinere helsetjenestene
  • akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm

Hjemmesykepleien kan også gi opplæring og veiledning for at du skal bli mest mulig selvhjulpen.

Tjenesten blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere.

Målgruppe

Personer med: 

  • skade eller sykdom med begrenset varighet
  • kronisk sykdom eller funksjonssvikt
  • pleiebehov på grunn av funksjonsnedsettelse

Vilkår

Du er ikke i stand til å oppsøke helsehjelp på egen hånd og er avhengig av å få hjelp hjemme hos deg selv.

Samarbeidspartnere

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Verdighetsgarantiforskriften

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Blir du sendt hjem fra sykehus og har et vedvarende pleiebehov, trenger du ikke søke.

Saksbehandling

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

hjemmesykepleie, sykepleie, livshjelp, psykiatrisk, terminal pleie, medisin, medisinering, sprøytesetting, sprøyter, omsorgstjeneste, eldre, gammel, omsorg, sykdom, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, skade, ulykke, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, funksjonsnedsettelse, rehabilitering, habilitering, pleie, medikamenter, medikamenthåndtering, sårstell, sårbehandling, bandasje, bandasjeskift, kateter,

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk