Konsesjon – erverv av bebygd eiendom under 100 da. - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Konsesjon – erverv av bebygd eiendom under 100 da.

Beskrivelse

Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Konsesjonsfriheten i flg. loven kan settes ut av kraft ved forskrift. I kommuner med boplikt (boligen blir bebodd av husstand som er registrert i folkeregisteret med fast adresse i boligen) er det slike forskrifter.

Målgruppe

Alle som erverver bebygd eiendom under 100 da. med mindre enn 25 da. fulldyrka jord.

Vilkår

Egenerklæringen om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, må fylles ut.

Det gjelder boplikt i følgende tilfeller:

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i regulerings- plan etter plan - og bygningsloven er regulert til boligformål.

Boplikten innebærer at eieren må sørge for at han/hun selv eller andre blir registrert hos Skatteetaten/Folkergisteret som fast bosatt på eiendommen innen 1 år fra skjøtet er tinglyst. Eventuell søknad om utsettelse må sendes kommunen i løpet av 1 års fristen. Unntaksvis kan eier/leier oppfylle boplikten ved å forplikte seg til å overnatte minst 50 % av nettene på eiendommen. 

Skatteetaten kan nekte godkjennelse av flyttemelding dersom ektefellen ikke vil flytte. Kommune skal ha skriftlig melding om dette innen 1-årsfristen.

Det kreves en årlig plan hvor det framgår når overnatting er planlagt og en årlig rapport om hvordan den er gjennomført.

Erverv mellom nære slektninger (inklusiv barn av søsken) utløser ikke boplikt. Forutsetningen er at eieren (inklusiv nære slektninger) har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for overdragelsen. Dersom eieren dør før 5-årsfristen, gjelder unntaket fra boplikt fullt ut.

Veiledning

Ved usikkerhet på om ervervet utløser konsesjonsplikt, kan spørsmål rettes til den kommunen der eiendommen ligger, fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning. 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Egenerklæringen godkjennes i den kommunen eiendommen ligger. Etter godkjenning, sendes egenerklæringen og skjøte, til Statens kartverk for tinglysing. Egenerklæring krever ingen vedlegg.

Søknad om konsesjon
Søknaden, med skjøte og kopi av overdragelseskontrakt, må sendes kommunen innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen. Når kommunen har gitt konsesjon, sendes skjøte samt annen dokumentasjon til Statens Kartverk for tinglysing. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst, skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Rettledning for utfylling av egenerklæring og søknad er vedlagt skjemaene.

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Godkjenning av Egenerklæring om konsesjonsfrihet er gebyrfritt.
Saksbehandlingsgebyr for Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere.

Søkeord

Landbrukseiendom, bo- og driveplikt, boplikt, eiendom, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, erverv, landbruk, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, dyrket mark, areal, grense

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk