Landbrukseiendom – deling eller endring - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Landbrukseiendom – deling eller endring

Søknader behandles fortløpende.

Søk nå

Beskrivelse

Ønsker du å dele opp en eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må du først søke kommunen om godkjenning. Du må også søke godkjenning for endring av eiendommen, som for eksempel ved:

  • forpakting
  • tomtefeste og lignende leie

Dersom formålet med delingen eller endringen gjør det nødvendig med en omdisponering etter jordloven § 9, må du først søke kommunen om godkjenning av dette. Kommunen kan kreve omdisponering av landbrukseiendommen dersom du:

  • ønsker å ta i bruk dyrket jord til andre formål enn jordbruksproduksjon
  • skal ta i bruk dyrkbar jord slik at den i fremtiden ikke egner seg til jordbruksproduksjon

Målgruppe

Eier av landbrukseiendom

Vilkår

Kommunen kan godkjenne deling eller endring når den legger til rette for et funksjonelt og variert landbruk.

I sin vurdering legger kommunen bl.a. vekt på om delingen eller endringen fører til:

  • en driftsmessig god løsning 
  • drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Kommunen vurderer også om vern av arealressursene blir ivaretatt og kan legge vekt på andre hensyn ut fra formålet i jordloven.

Dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området, kan kommunen likevel godkjenne deling eller endring og sette hensynet til landbruket til side.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du sender søknad om deling eller endring til den kommunen hvor landbrukseiendommen ligger. Søknaden må inneholde:

  • beskrivelse av eiendommen
  • beliggenheten til det arealet du ønsker fradelt eller endret

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Omdisponering og deling (Landbruksdirektoratet)

Søkeord

Landbrukseiendom, eiendom, kartforretning, tomt, oppmåling, tinglysing, tinglysning, grunneier, forpakting, odel, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grenser, tomtegrense, eiendomsgrense, tomtedeling, tomtefeste, skogbruk, jordbruk, landbruk, landbruksdrift, skogbruksdrift, jordbruksdrift, landbruksareal, skogbruksareal, jordbruksareal, kulturlandskap, grunnbok, matrikkel, jordlova, deling, omdisponering,

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk