Gå til innhold Gå til søk

Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Beskrivelse

Omsorgsovertakelse innebærer at barneverntjenesten overtar ansvaret for et barn eller en ungdom som må flytte ut fra hjemmet sitt og inn i et fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Omsorgsovertakelsen kan vare i en kortere eller lengre periode.

Det kan være mange grunner til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme:

 • manglende omsorg
 • foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder, f.eks. ved sykdom
 • mishandling eller overgrep
 • utfordringer med atferd, rus eller kriminalitet

Blir barneverntjenesten kjent med at et barn eller en ungdom lever under slike forhold, har de plikt til å gripe inn. Barneverntjenesten må ta utgangspunkt i hva som er det beste for barnet eller ungdommen. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Etter omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten:

 • følge opp barnets eller ungdommens utvikling
 • legge til rette for samvær med foreldre og søsken dersom hensynet til barnet eller ungdommen ikke taler imot det
 • tilby veiledning og oppfølging til foreldrene. Det kan også være aktuelt med hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at barnet eller ungdommen senere kan flytte hjem igjen.

Målgruppe

Barn og unge under 18 år.

Vilkår

Barneverntjenesten må dokumentere at det er nødvendig å overta omsorgen for barnet eller ungdommen ut i fra situasjonen. Loven lister opp disse kriteriene:

 • alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, den personlige kontakten og tryggheten som barnet eller ungdommen trenger
 • foreldrene sørger ikke for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn eller ungdom får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
 • barnet eller ungdommen blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet
 • stor sannsynlighet for at barnets eller ungdommens helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar

Samarbeidspartnere

Lover

Barnevernloven § 4-1 (Hensynet til barnets beste)

Barnevernloven § 4-12 (Vedtak om å overta omsorgen for et barn)

Barnevernloven § 4-16 (Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse)

Barnevernloven§ 6-3 (Barns rettigheter under saksbehandlingen)

Forskrift om medvirkning og tillitsperson

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Foreldrene kan kreve at en beslutning om tvangsflytting skal legges fram for tingretten.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Rettigheter for deg som bor i fosterhjem (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Veileder om oppfølging av foreldre til barn i fosterhjem/institusjon (Barne- og likestillingsdepartementet)

Søkeord

bekymringsmelding, barnevern, familievern, barne- og familievern, omsorgssvikt, omsorgsovertakelse, omsorgsovertagelse, familievold, ungdomsproblemer, adferdsproblemer, atferdsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, seksuelt misbruk, juling, avstraffelse, vold, trakassering, feilernæring, underernæring, fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, barnevernsinstitusjon, institusjon, barnehjem, ungdomshjem, vanskjøtsel

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk