Gå til innhold Gå til søk

Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)

Søknader behandles fortløpende.

Søk nå

Beskrivelse

Driver du serveringssted og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Du må også søke om serveringsbevilling, hvis du ikke har dette fra før. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling.

Kommunen kan gi skjenkebevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året.

Du søker én av tre bevillingstyper:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • skjenking av all alkoholholdig drikke

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny skjenkebevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Skjenkingen kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også søke om utvidet bevilling for:

 • import av alkoholholdig drikke til skjenking ved eget serveringssted
 • tilvirkning av alkoholholdig drikke for skjenking ved eget serveringssted (kun for drikke under 22 volumprosent alkohol)

Formål

Ringerike kommune ønsker i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk innebærer.

Ringerike kommune har vedtatt «Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2012 – 2016».

I planen er det lagt vekt på:

 • Vise kommunens overordnede målsetning med alkoholpolitikk
 • Fremme konkrete tiltak
 • Konkretisere delegasjonsbestemmelsene
 • Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse av lover/forskrifter/bestemmelser.

Definisjon av alkoholholdig drikk

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år av gangen med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol.

Lovens definisjon av alkoholholdig drikk er:

 • Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

 

Bevillingen kan gjelde for gruppe 1, gruppe 2 eller gruppe 3. Bevilling kan også gis for alle tre grupper.

Bevillingen gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Målgruppe

Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive serveringssted og servere alkoholholdig drikke.

Vilkår

For å få skjenkebevilling, må du enten ha en serveringsbevilling eller søke om dette samtidig.

Videre må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten ha:

 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Du må også utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

 • fylt 20 år
 • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven
 • bestått etablererprøven (gjelder kun styrer)

Kunnskapsprøver

Personen som søkes godkjent som styrer for bevillingen må ha avlagt og bestått etablererprøve i serveringsloven og kunnskapsprøve i alkoholloven før søknaden behandles.

Stedfortreder for styrer av bevillingen må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Dersom du ikke har avlagt og bestått de obligatoriske prøvene kan du bestille time for prøveavleggelse ved kommunens servicetorg.

Du kan ringe 32 11 74 00 eller sende mail til: servicetorget@ringerike.kommune.no

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi (uttaler seg om vandel)
 • Skatteetaten (uttaler seg om overholdelse av skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
 • Vaktselskap eller kommunens egne kontrollører

Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for styrer
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Merk deg at i Ringerike kommune må det legges ved dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og at de har lovlige arbeidskontrakter.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Fra du har levert tilfredsstillende utfylt søknad med alle vedlegg, kan du forvente en saksbehandlingstid på ca. 2 måneder.

Pris for tjenesten

Bevillingsgebyret beregnes etter satser i alkoholforskriftens § 6-2.

Minstegebyr er kr 4 000,-

 

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på e-post:

postmottak@ringerike.kommune.no

servicetorget@ringerike.kommune.no

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no

Du kan også ringe oss på telefon 32 11 74 00

Annen informasjon

Søkeord

Alkoholsalg, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, kafé, café, hotell, pensjonat, servering, dansested

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk