Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling) - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Søknader behandles fortløpende.

Søk nå

Beskrivelse

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder alkoholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Du får ikke bevilling dersom du driver kiosk eller bensinstasjon. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikke uten å ha bevilling.

Kommunen kan gi salgsbevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny salgsbevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Salget kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også søke om utvidet bevilling for:

 • import av alkoholholdig drikke til salg i egen butikk
 • tilvirkning av alkoholholdig drikke for salg i egen butikk

Ringerike kommune ønsker i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk innebærer.

Ringerike kommune har vedtatt Alkoholpolitisk handlingsplan for 2012-2016

I planen er det lagt vekt på:

 • Vise kommunens overordnede målsetning med alkoholpolitikk
 • Fremme konkrete tiltak
 • Konkretisere delegasjonsbestemmelsene
 • Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse av lover/forskrifter/bestemmelser.

Målgruppe

 • Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 % alkohol.
 • Gårdsutsalg som skal selge egenprodusert drikke (kun enkelte typer drikke er tillatt) med inntil 22 % alkohol.

Vilkår

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten må ha:

 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Du må utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

 • fylt 20 år
 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven

I tillegg til alkohollovens krav, finner du lokale vilkår og bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan.

Merk deg at i Ringerike kommune må det legges ved dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi (uttaler seg om vandel)
 • Skatteetaten (uttaler seg om overholdelse av skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
 • Vaktselskap eller kommunens egne kontrollører

Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Kommunens søknadsskjema skal brukes.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Fra du har levert tilfredsstillende utfylt søknad med alle vedlegg, kan du forvente en saksbehandlingstid på ca. 2 måneder.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på:

postmottak@ringerike.kommune.no

servicetorget@ringerike.kommune.no

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no

Du kan også ringe oss på telefon 32 11 74 00

Annen informasjon

Salgsbevilling for alkohol – informasjon fra Helsedirektoratet

 

Vandel

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Kunnskapsprøver

Personen som søkes godkjent som styrer, og stedfortreder for styrer, av bevillingen må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven før søknaden behandles.

Dersom du ikke har avlagt og bestått de obligatoriske prøvene kan du bestille time for prøveavleggelse ved kommunens servicetorg.

Du kan ringe 32 11 74 00 eller sende mail til: servicetorget@ringerike.kommune.no

Pris for tjenesten

Bevillingsgebyret beregnes etter satser i alkoholforskriftens § 6-2.

Minstegebyr er kr 1 350,-

Søkeord

alkoholsalg, bedrift, firma, butikk, forretning, alkohol, salg, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, planlegging, kunnskapsprøven, vandel, bevilling, bevilgning, virksomhet, øl, økonomi, utlevering, alkoholloven

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk