Gå til innhold Gå til søk

Kommunereformarbeidet i Ringerike

Ringerike kommune samarbeider med Jevnaker kommune i kommunereformarbeidet. Arbeidstittel på arbeidet mot innbyggere og politikere er "Form din framtid".

I forbindelse med Kommuneproposisjonen 2015 som Regjeringen la fram 14. mai 2014, ble det framlagt en melding om kommunereformen. Landets fylkesmenn er tildelt en sentral rolle i gjennomføringen av reformen.

Kommunal- og moderniseringsministeren har sendt brev til alle landets ordførere med invitasjon til å delta i reformprosessen. 

Mål for reformen
Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver.

Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Framdriftsplan
Alle kommuner må fatte vedtak. Det lagt opp til to ulike alternative løp for kommunene. Ringerike kommune må fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 om en eventuell sammenslåing med Jevnaker kommune.

Nasjonalt er det fastsatt slik framdriftsplan for arbeidet:

Fremdriftsplan kommunereform

Ringerike kommune må ha en framdrift i sine prosesser som samsvarer med regjerningens tidsplan. Det innebærer endelig kommunestyrevedtak før sommeren 2016. Denne prosessen samordnes med prosessene i Jevnaker kommune i regionen.

I prosessen skal det blant annet gjennomføres en grundig spørreundersøkelse blant innbyggere, næringslivet og andre for å gi kommunestyret et godt vurderingsgrunnlag for når det endelige vedtaket skal gjøres. Spørreundersøkelsen vil omhandle tema som innbyggernes forventninger til framtidig tjenestetilbud, synspunkter på utfordringer og muligheter i forhold til potensialet for vekst, verdiskapning og utvikling.

Denne viktige prosessen må forankres tydelig i kommunestyret som kommunens øverste organ. Kommunestyret har gitt føringer for hvordan arbeidet skal styres ved å opprette en egen politisk styringsgruppe for arbeidet. I styringsgruppen er også hovedtillitsvalgte representert. Oversikt over prosjektorganisasjonen finnes her.

Det vil bli aktuelt med drøftinger og eventuelt også forhandlinger med andre kommuner. Det kan da være hensiktsmessig at det oppnevnes et eget forhandlingsutvalg.

Løpende representasjon og saksbehandling ivaretas politisk av ordføreren og administrativt av rådmannen på vanlig måte.

Dokumenter og informasjon om reformen

Oppdragsbrev fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 

Det finnes flere omfattende dokumenter om Kommunereformen. I denne omgang henvises særlig til Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 og til en delrapport fra et ekspertutvalg. Samtlige dokumenter er tilgjengelige på flere aktuelle nettsider.

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet en egen nettside om reformen. Her finnes de sentrale dokumentene i saken samt nyhetsartikler og orienteringer fra møter i Buskerud:

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kommunereform// 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et nettsted for kommunereformen. Her finnes aktuelle dokumenter og nyhetsartikler om Regjeringens og Stortingets arbeid med Kommunereformen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html

På et møte 19. mai holdt statssekretær Paul Chaffey et foredrag om Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereformen. Hans presentasjon finnes her:

http://www.ks.no/PageFiles/62671/PACH%20kommunereform%20Buskerud.pdf

Publisert
16.06.2015
Sist endret
17.11.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk