Godtgjøringsreglement - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement gjelder for folkevalgte m. fl. 2016- 2019, vedtatt av kommunestyret 25. juni 2015 sak 83/15.

 1.      FORMÅL OG HJEMMEL

Dette reglementet gjelder for alle politisk folkevalgte representanter, og vararepresentanter i Ringerike kommune.

Folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv har i henhold til kommuneloven § 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Den folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomiske tap som følge av tillitsvervet jf. kommuneloven § 41.

  1. 2.      DETTE REGLEMENTET OMFATTER

a) Fast godtgjøring og frikjøpsordning

b) Møtegodtgjøring

c) Erstatning for tapt arbeidsinntekt

d) Reise, kost og overnattingsgodtgjøring

e) Annen godtgjøring

f) Generelle bestemmelser

  1. 3.      FAST GODTGJØRING 

3.1 Fast årlig godtgjøring:

Enkelte verv medfører erfaringsmessig en del arbeid ut over ordinære møter, og

fast årlig godtgjøring er en kompensasjon for dette. Fast årlig godtgjøring skal dekke alle forberedelser til møter, samt eventuelt etterarbeid.

Følgende verv omfattes av fast godtgjøring:

Ordfører, varaordfører, øvrige faste representanter i formannskap, hovedutvalgene, gruppeledere og kontrollutvalg.

3.2 Satser for fast årlig godtgjøring.

Ordfører:

Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring, og reguleres hvert år pr. 01.07.

Ordfører gis ikke særskilt møtegodtgjøring for deltakelse i kommunale møter.

3.2.1 Varaordfører:

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.

Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.

Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette avtales med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik ordførerens godtgjøring.

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.

3.2.2 Formannskapsmedlemmer:

Fast godtgjøring er fastsatt til 3 % av ordførerens godtgjøring pr. år.

3.2.3 Hovedutvalg:

Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.

Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr. år.

3.2.4 Kontrollutvalg:

Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.

Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr. år.

3.2.5 Gruppeledere:

Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år.

16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år.

6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år.

3 - 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år.

1 - 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år.

3.2.6 Godtgjøring til vararepresentanter:

Når møtende vararepresentanter i formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg har et oppmøte på 4 eller flere pr. år tilståes en godtgjøring beregnet ut i fra godtgjøringen knyttet opp til det verv de er vararepresentant for.

3.2.7 Utbetaling av fast årlig godtgjøring:

Fast godtgjøring utbetales1/12 hver måned.

Avregning vedrørende fraværsdager, jf. punkt 4.2, skjer to ganger i året, dvs. i juni og i desember. 

4 TREKK OG TILLEGG I FAST GODTGJØRING

4.1 Godtgjøring ved fravær og sykdom

Gyldig forfall fra oppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart som mulig. Med gyldig forfall menes sykdom, eller andre hindringer som gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte.

For ordfører og varaordfører som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling gjelder følgende:

Fast godtgjøring utbetales uavkortet ved egen sykdom i inntil ett år. Fast godtgjøring utbetales også uavkortet i henhold til arbeidsmiljøloven § 33 A ved barns eller barnepassers sykdom. Sykefravær skal dokumenteres enten ved egenmelding eller legeerklæring etter samme regler som gjelder for ansatte i Ringerike kommune. 

4.2 Avkortning ved fravær

Den faste godtgjøring avkortes fra og med 3. fraværsdag (møte dag) i utvalget pr. år, unntatt ved fravær ved egen sykdom/barns sykdom, dokumentert ved egenmelding eller sykemelding. Avkortning beregnes ved at fastgodtgjøringen deles på fastsatte årlige møter, og ganges med antall fraværs møter med fradrag for 2. 

5. MØTEGODTGJØRING

5.1 Det ytes møtegodtgjøring for følgende verv:

Medlemmer i formannskap, kommunestyret, andre styrer og råd, nemnder, utvalg og komiteer basert på en eller flere av følgende forutsetninger:

a) Valgte medlemmer av kommunestyret

b) Kommunestyret har foretatt oppnevningen av organet

c) Komiteen er oppnevnt av formannskap eller hovedutvalg

d) Utvalget er et hovedarbeidsmiljøutvalg

e) Utvalget/styret/rådet er oppnevnt i medhold av lov

f) Representanter for kommunen i andre organ bortsett fra når godtgjøringen dekkes av organet.

5.1.1 Hva møtegodtgjøringen skal dekke:

Møtegodtgjøring for ordinære møter i organet, og for fellesbefaringer o.l. som

organet foretar. Møtegodtgjøring for forberedelse til, og deltakelse på møter/befaringer ol.

5.1.2 Møtegodtgjøring i forhold til andre møter, konferanser m.v:

Møtegodtgjøring kan ytes for deltakelse i møter, konferanser, seminarer og befaringer som den folkevalgte blir pålagt å delta i. I slike tilfelle må formannskapet, hovedutvalg eller ordfører godkjenne frammøte. Slik godkjenning må innhentes på forhånd, og den som har godkjent eller fått denne godkjenningen delegert, attesterer regningen for reise- og møtegodtgjøring. Det forutsettes at det er i kommunens interesse at vedkommende deltar.

Møtegodtgjøring kan også tilstås kommunens folkevalgte representanter i ikke kommunale styrer, utvalg, råd m.v. i den grad godtgjøring ikke gis av andre. Dette avgjøres av ordfører.

Konsultative medlemmer av utvalg som ikke får godtgjøring på annen måte, tilstås møtegodtgjøring dersom de er medtatt direkte eller indirekte i oppnevningsvedtaket. Unntak gjelder for konsultative medlemmer som er arbeidsgiverrepresentanter.

Ved offisielle oppdrag for kommunen tilstås tapt arbeidsfortjeneste på dagtid, og møtegodtgjøring på kveldstid. 

5.1.3 Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:

a) Kommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har.

b) Medlemmer og personer som har lovbestemt plikt til å være til stede i møtet.

c) Møtegodtgjøring ytes ikke i de tilfelle den folkevalgte ikke er pålagt å delta på møtet, konferansen osv. men ønsker selv å delta på møtet. Etter søknad kan deltakeravgift dekkes av kommunen. Søknad må være godkjent før møtet, konferansen osv. avholdes.

5.2 Møtegodtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg og komiteer:

Kommunestyremedlemmer godtgjøres med 0,2 % av ordførers godtgjøring pr. møtedag.

Formannskapsmedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg godtgjøres med 0,15 % av ordføreres godtgjøring pr. møtedag.

Medlemmer i andre utvalg og nemder godtgjøres med 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. møtedag.

Denne satsen gjelder også vararepresentanter.

Lederen får i tillegg til godtgjøring 0,05 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.

Nestleder som fungerer som leder får samme tillegg.

Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder og komiteer o.l. omtalt i første avsnitt i pkt 5.1 samt utvalg med folkevalgt representasjon som blir oppnevnt i løpet av en valgperiode til bestemte tidsavgrensede oppgaver.

Når ulike organ har møte på samme dag, utbetales kun en godtgjøring når møtene er lagt etter hverandre, med mindre ordfører bestemmer noe annet.

6. ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MM

Som folkevalgte har man krav på å få dekket økonomisk tap som følge av vervet, samt påførte økonomiske utgifter som følge av vervet.

Det skilles mellom legitimert tap, og ulegitimert tap.

Legitimert tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes inntil kr. 3000,-

Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på under 4 timer erstattes med kr. 450,-

Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på over 4 timer erstattes med kr. 900,-

Kravet til legitimasjon for tapt arbeidsfortjeneste er bekreftelse fra arbeidsgiver om at arbeidstaker er trukket i lønn. Dokumentasjon av tap av inntekt fra arbeidsgiver skal omfatte trekk i lønn, tapte feriepenger og eventuelt tapt pensjonsgrunnlag. Dersom tapet også omfatter tap i overtidslønn og annen ekstrafortjeneste skal dette også erstattes. Rådmannen fastsetter rutine for praktisk utregning og dokumentasjon av slik godtgjørelse og avtaler prosedyre med den enkelte. Dette bør fortrinnsvis gjøres ved oppstart av valgperioden.

Dokumentasjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende fastsettes av rådmannen. Omfang og dokumentasjonskrav fastsettes fortrinnsvis ved oppstart av valgperioden, og i ht. avtale med den enkelte.

Reglene gjelder også for hjemmearbeidende, studenter og pensjonister. Kravet må gjelde et faktisk tap i inntekten, og kravet må begrunnes/sannsynliggjøres samtidig det søkes om tapt arbeidsfortjeneste.

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales sammen med møtegodtgjørelse i ht. fastsatt beløp for den enkelte.

7 REISE, KOST OG OVERNATTINGSGODTGJØRING

7.1 Kjøregodtgjøring.

Kjøregodtgjøring ytes i henhold til KS reiseregulativ. Reisen skal foretas på den hurtigste og billigste måten for kommunen.

Reisen bør i størst mulig grad samordnes med ansatte eller folkevalgte som skal samme sted.

Kjøregodtgjøring for reise mellom hjem og rådhuset, eventuelt andre kommunale kontorer i sentrum av Hønefoss som arbeidssted, dekkes ikke for folkevalgte med fast godtgjøring og daglig tilhold i Ringerike rådhus.

Kjøregodtgjøring under 2 km en vei mellom hjem og rådhus dekkes ikke.

7.2 Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader.

Folkevalgte får kostgodtgjøring og nattillegg i henhold til KS reiseregulativ.

Ved utenlandsreiser følges særavtale for reiser utenlands for statens regning slik også KS henviser til.

Reiseregning skal innsendes snarest og senest én måned etter at reisen er foretatt. Dokumentasjon på utgiftene må sendes sammen med reiseregningen.

8 ANNEN GODTGJØRING

8.1 Telefon, egnet it- utstyr og internett tilgang/abonnement.

Ordfører og varaordfører tilstås mobiltelefon, og dekning av kostnader til mobiltelefon.

Kostnader til dekning av telefon for andre enn ordfører eller varaordfører kan tilstås når særlige grunner tilsier dette. Dette avgjøres av ordfører.

Dersom arbeidsgivers mobiltelefon (utenom vakt/beredskapstelefon) medbringes og benyttes utenom ordinær arbeidstid beskattes dette i henhold til Skattedirektoratets regler for skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.

Faste medlemmer av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg tilstås egnet digitalt utstyr.

Varamedlemmer med berettiget behov tilstås det samme.

8.2 Dekning av utgifter for tilsyn med barn.

Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjonshemmede eller syke, og som er nødvendig for utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr. 700 - pr dag.

Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke.

I forbindelse med reiser i kommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost for barnepasser til diende barn dekkes.

Er det dokumentert behov for å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i familieinntekten for å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhold til reiseregulativet, dersom det er behov for det. Nattillegget kan gjelde også for barn over 12 år.

9 PENSJONSRETTIGHETER

Ordfører og varaordfører er omfattet av Ringerike kommunes pensjonsordning.

10 GODTGJØRING ETTER VALGPERIODENS UTLØP

Ringerike kommune følger retningslinjer fra KS.

Folkevalgte i verv på halv tid eller mere gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp i inntil 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden.

11 GENERELLE BESTEMMELSER

 11.1 Lokalisering av møter.

Når kommunen arrangerer kurs, konferanser eller møter utenfor rådhuset skal de nevnte arrangementer fortrinnsvis holdes i Ringerike kommune.

11.2 Beverting.

I forbindelse med kommunestyre- og formannskapsmøter skal det serves et varmt måltid før møtet starter. Ved lange møter bør det vurderes å servere et lett måltid i tillegg.

I forbindelse med møter i hovedutvalg serveres et lett måltid.

Ved heldagsmøter inkludert gruppemøter serveres et varmt måltid, supplert med et lett måltid.

I eller i nærheten av møtelokalene skal det være tilgang på varmt og kaldt drikke,  samt frukt.

Bespisning på kommunens regning for nemnder, styrer og råd utover det som er nevnt, må ikke finne sted uten samtykke fra ordfører, eller varaordfører når han møter i hans sted.

11.3 Møterom/arbeidsplasser.

Folkevalgte skal ha tilgang til egnet møterom i rådhuset, samt ha mulighet for en «arbeidsplass» på rådhuset.

Det skal være tilgang til telefon, internett og kopieringsmuligheter.

11.4 Aviser/ fagtidsskrifter.

Kommunestyrerepresentanter mottar Kommunal rapport dersom de ønsker det.

Ringerikes Blad skal være tilgjengelig i sekretariatet.

Folkevalgte skal ha tilgang til aktuelle fagtidsskrifter, aviser og magasiner som mottas av sekretariatet eller administrasjonen.

11.5 Ledsagere.

Dersom ordfører, eller den som møter i ordførers sted, inviteres med ledsager til offisielle arrangementer, vil kommunen dekke merutgiftene til deltakelse for ledsager.

Det samme gjelder ved ordførers og andre politikeres deltakelse i forbindelse med vennskapskommune arrangementer.

11.6 Fortolkninger av reglementet.

Fortolkninger av reglementet kan gjøres av gruppelederne. Det forutsettes enstemmighet i blant gruppelederne, i motsatt fall sendes uklarheten til formannskapet.

11.7 Vedtak og ikrafttredelse

Reglementet for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye kommunestyret.

Dette reglementet er vedtatt 25.06.2015 og trer i kraft 01.01.2016.

Publisert
29.06.2016
Sist endret
29.06.2016

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk