Gå til innhold Gå til søk

E16 Nymoen-Eggemoen

Statens vegvesen legger forslag til kommundelplan og konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen ut på offentlig ettersyn og høring.

Avlastning av trafikken og økt fremkommelighet

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss sentrum og store miljøforbedringer.

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være uberegnelig vinterstid.

Kortere reisetid og tilrettelegging for næringsutvikling

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 min og 4,5 min.  

Foreslått ny vegløsningen vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og Eggemoplatået.

Tre mulige korridorer

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger.

I arbeidet med kommunedelplan er tre korridorer (trasealternativer) utredet. Konsekvensene av de ulike trasealternativene er systematisert i prissatte konsekvenser og ikke prissatte konsekvenser. Utredningen tar stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard på ny veg.

E16- nymoen eggemoen, traseer

Innspill og medvirkning fra deg

Kommunedelplan for ny E16 med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14.februar 2018 til 4.april 2018. Innspill (merknader) til planforslaget merkes 16/28107 og sendes skriftlig til:

Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 Skurva 
2605 Lillehammer

eller e-post: firmapost-ost@vegvesen.no.

Frist for å komme med skriftlige merknader er 04.april 2018.

Åpent møte 7. mars

Det inviteres til åpent møte om planforslaget på Høgskolen i Sørøst- Norge:

Campus Ringerike i Bredalsveien 14, på Hønefoss den 7. mars kl 18.30-20.30

Representanter fra kommunen og Statens vegvesen vil være tilstede. Grunneiere, naboer og andre interesserte er velkommen.

1. Planbeskrivelse.pdf  
2. Planbestemmelser og plankart 2.2.2018.pdf  
3. Tegningshefte 2.2.2018.pdf  
4. ROS-analyse.pdf  
5. Tiltaksbeskrivelse og teknisk beskrivelse veg.pdf  
6. Trafikkberegninger 2.2.2018.pdf  
7. Geoteknisk vurderinger 2.2.2018.pdf  
8. Kulturmiljø og kulturminner 2.2.2018.pdf  
9. Landskapsbilde.pdf  
10. Nærmiljø og friluftsliv 2.2.2018.pdf  
11. Naturmangfold 2.2.2018.pdf  
12. Naturressurser.pdf  
13. Hydrologi 2.2.2018.pdf  
14. Vannmiljø 2.2.2018.pdf  
15. Støy- og luftforurensning 2.2.2018.pdf  
16. Lokal og regional utvikling 2.2.2018.pdf  
17. Prissatte konsekvenser2.2.2018.pdf  
18. Skisseprosjekt konstruksjoner.pdf
Publisert
07.03.2018
Sist endret
09.03.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk