Gå til innhold Gå til søk

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler

Formannskapet har opprettet en ordning for søkbare prosjektmidler. Det er derfor utarbeidet retningslinjer for søknadene. Søknadsfristen er 01.06. hvert år.

Tiltaket / prosjektet må oppfylle følgende mål

 • Prosjektet/ tiltaket skal gi merverdi for samfunnet/ kommunen

Konkret skal tiltak/ prosjekt som får midler:

 • Bidra til økt attraktivitet
 • Bidra til reel verdiskapning i lokalsamfunnet
 • Bidra til nye arbeidsplasser eller vekst i allerede eksisterende næringsliv 

Temaer for prosjekter det kan søkes om

Prosjektene skal være innenfor den til enhver tid vedtatte næringsstrategi for Ringeriksregionen. Det er en forutsetning at søker har gjort seg kjent med innholdet i planen.

Temaer for utlysning i 2018 er:

 • Næringsattraktivitet, tiltrekke seg potensielle etablerere og beholde eksisterende bedrifter
 • Skape høy attraksjonskraft

Søknadens innhold

I vurderingen kommunen skal gjøre av innkomne søknader vil det legges vekt på

 • Klare mål
 • Konkret vurdering av resultat og læring for videre arbeid
 • God lokal forankring (følger opp strategier og planer med konkrete tiltak)
 • Innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial
 • Fremtidsrettet og bærekraftig

Ringerike kommune ønsker at det søkes om prosjekter av en viss størrelse. I mindre prosjekter vil søknaden måtte vise hvordan aktiviteter skal bidra til ovennevnte kriterier. I prosjekter med finansiering fra flere aktører, der det tildeles mer enn kroner 500 000,- må det beskrives og senere rapporteres / dokumenteres på resultater og effekter.  

Hvem kan søke

 • Bedrifter i samarbeid
 • Organisasjoner
 • Offentlige aktører
 • Stiftelser
 • Frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling

Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter.

Hva slags type prosjekter kan det søkes om

 • Det kan søkes om forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt
 • For prosjekter som planlegges over lenger tid enn et år, må fullstendig plan legges frem også for resten av planperioden

Tilskuddsandel

Prosjektet skal være fullfinansiert. Det forventes noe egenfinansiering av prosjektet minimum 30%.

Forutsetning for tildeling av midler

Støtte skal tildeles i henhold til EØS- avtalens statsstøtteregelverk. Ved tildeling av støtte til prosjekter og tiltak der støttemottaker er å anse som et foretak, bedriftsnettverk o.l skal bestemmelsene om «gruppeunntak» i statsstøtteregelverket legges til grunn dersom tilskuddet ikke kan gis som bagatellmessig støtte.

Rapportering

Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier.

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler.

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap

 Last ned retningslinjer i pdf-format her.

Ringerike kommune 20. mars 2018 

Publisert
04.05.2018
Sist endret
04.05.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk