Gå til innhold Gå til søk

Spørsmål og svar om redusert foreldrebetaling i barnehage

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Forskriften ble vedtatt endret av Stortinget 17. april 2015. Les mer om vedtaket på Utdanningsdirektoratets nettside.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt siste ligningsår, legges til grunn ved behandling av søknaden (skattelovens §12).

Som inntekt regnes arbeidsinntekt, sykepenger, uføretrygd, etterlattepensjon, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad, arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, overgangsstønad, renteinntekter, aksjeutbytte o.l. samt eventuelt andre inntekter.

Hva regnes som en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) fra siste års ligning, skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter fra foregående år.  Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Hva med de som ikke har en selvangivelse?

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen vil da foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Det kan søkes redusert betaling fortløpende gjennom året, dersom husholdningens inntekt blir endret vesentlig og varig.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtids arbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

I slike tilfeller tar kommunen imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt med selvangivelse som dokumentasjon.

Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal pr. år maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Kommunene legger sammen personinntekt og kapitalinntekt som gjenfinnes på selvangivelsen(e).

I tillegg må kommunen legge til eventuelle inntekter som søker har opplyst om, men som ikke er står i selvangivelsen.

Foreldrebetalingen per år skal ikke overstige 6 pst av dette totalbeløpet. Beløpet fordeles derfor på 11 betalingsmåneder. 

Eksempel:

Dersom en husholdning foregående år hadde person- og kapitalinntekt på 350.000 kr, skal ikke foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 * 6 % = 21 000 kr per år. Med 11 betalingsmåneder i barnehagen, er foreldrebetalingen 1.909 kr pr. måned.

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna.

For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 prosent av det den betaler for det første barnet, altså 21 000 * 70 % = 14 700 kr per år, eller 1 336 kr pr. måned.

For tredje eller flere barn skal husholdningen betale 50 prosent av det den betaler for første barn. Det betyr i dette eksempelet 21 000 * 50 % = 10 500 kr pr. år, eller 954 kr pr. måned.

 

Hva hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregistrert?

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Hvordan er forholdet mellom kommunen og de private barnehagene?

Ordningen gjelder for plasser i både kommunale og private barnehager.

Ved innvilget søknad om redusert betaling, gir kommunen informasjon til barnehagen slik at barnehagen i sin fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må da refundere de private barnehagene for inntektstapet.

Publisert
30.04.2015
Sist endret
04.06.2015

Selvbetjening

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk