Gå til innhold Gå til søk

Dispensasjon - når og hvordan?

Hva er dispensasjon?

Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad til å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtekt, reguleringsplan eller bestemmelse. En dispensasjon kan gis som varig eller midlertidig.

Utgangspunktet er at alle byggverk skal oppføres innenfor lovverk, planer og bestemmelser.

De ulike bestemmelsene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at bestemmelsens hovedformål, som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves.

Er tiltaket i strid med plan- og bygningsloven og tilhørende regelverk, åpner plan- og bygningslovens kap. 19 for at det kan søkes om dispensasjon.

Kriterier/vilkår

Ingen har krav på å få dispensasjon. Politisk vedtatte planer og andre bestemmelser skal som hovedregel alltid følges. Sannsynlighet for godkjenning av en gitt byggesøknad vil generelt reduseres med omfanget av dispensasjonen og eventuelt antall forhold det søkes dispensasjon for.

Vurdering ved en dispensasjon er om hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.

Det må være forhold som kan påberopes konkret i saken, og ikke generelle grunner som kan fremføres av alle. Argumentasjon som knytter seg til hensynet bak regelen, areal- og ressursdisponering, skal vektlegges.

Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon utformes etter plan- og bygningslovens kap. 19 og kan omsøkes som varig eller midlertidig. 

  • Søknaden utformes med egen byggeblankett eller i brevform og må begrunnes.
  • Søknaden kan sendes separat på forhånd eller sammen med byggesøknaden.
  • Søknad om dispensasjon må nabovarsles.

Behandlingstid

For dispensasjonssaker er det saksbehandlingstid på 12 uker, jfr. plan- og bygningsloven § 21-7, fjerde ledd. I tillegg kommer tiden den eventuelt ligger til behandling for uttalelse hos regionale eller statlige myndigheter.

Publisert
27.05.2011
Sist endret
01.06.2018

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk