Klage på vedtak - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Klage på vedtak

Orientering om klage
(forvaltningslovens kapittel vi, § 28 - § 36 og § 42)

 

Klagerett

Vedtak etter plan- og bygningsloven kan av part eller andre med rettslig klageinteresse påklages. Ved eventuell muntlig klage må klagen settes opp skriftlig av kommunen.

 

Klageorgan

Klagen stiles til klageorganet, Fylkesmannen i Buskerud.

 

Klageadressat

Klagen sendes til:

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Serviceboks 24, 3504 Hønefoss.

Kommunen skal forberede saken.  Behandlingen skjer i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. 

 

Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning omgjør vedtaket, vil det påklagede vedtaket ikke bli sendt til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

 

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag brevet med melding om vedtaket kom fram, dvs. ble lagt i Deres postkasse, postboks eller ble overlevert på annen måte.  Det at De eventuelt på det tidspunkt var bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre Dem kjent med meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen. Postlegging av klagen innen fristens utløp regnes som tilstrekkelig for at klagen anses framsatt i tide.

 

Om De har særlig grunn til det, kan De innen klagefristens utløp søke om å få forlenget klagefristen.  Forlengelse innvilges bare unntaksvis, og helst bare når det er tale om klage over avslått søknad om byggetillatelse.  Dersom klagen blir avsendt for sent, kan den bli avvist.  De bør derfor i tilfelle opplyse om hvorfor De ikke kan lastes for forsinkelsen. Såkalt ”foreløpig klage” godtas i utgangspunktet bare hvis endelig klage også avsendes innenfor klagefristen.

 

Klagens innhold

Klagen skal være undertegnet og angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes.  Klagers navn og adresse må oppgis.  Det vil være en fordel om betegnelsen ”klage” framkommer konkret i brevet.  De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De også oppgi når meldingen om vedtaket kom fram til Dem.

 

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om klagerett foreligger kan vanligvis vedtaket gjennomføres straks.  Det er imidlertid mulig å anmode om at gjennomføringen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort.  Slik anmodning sendes til Miljø- og arealforvaltning og begrunnes.  Det skal likevel foreligge meget gode grunner før slik begjæring etterkommes.  I praksis må det framstå som sannsynlig at klagen vil bli tatt til følge eller at gjennomføring av vedtaket vil medføre uopprettelig skade eller tap.  Men tiltaket gjennomføres på tiltakshavers eget ansvar, og tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell rivning eller retting dersom klagen blir tatt til følge. 

 

Kommunens avgjørelse om utsettende virkning etter Forvaltningslovens § 42 kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om utsettende virkning inn for Fylkesmannen til ny vurdering.

 

Rett til å se sakens dokumenter

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jfr. Forvaltningslovens §§ 18 og 19.  Henvend Dem til Miljø- og arealforvaltning.  Her vil De også kunne få veiledning om saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for Deres rettigheter og plikter innen bygningsmyndighetens saksområde.

 

Kostnader

Utgifter til nødvendig advokatbistand kan søkes dekket av det offentlige etter reglene om fritt rettsråd.  Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser.  Fylkesmannen eller Deres eventuelle advokat kan gi nærmere veiledning.

 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det (jfr. Forvaltningslovens § 36, 1. ledd).  Paragrafen har nærmere bestemmelser om frister (vanligvis 3 uker), adressat for kravet m.v.

 

For mer informasjon om klage, klagebehandling og tidsfrister se:
plan- og bygningslovens § 1-9,
forvaltningslovens kap VI
klage og omgjøring og veiledning til  byggesaksforskriften SAK10 kap.7 og tidsfrister for saksbehandling.

Publisert
27.05.2011
Sist endret
04.05.2012

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk