Gå til innhold Gå til søk

Mindre byggetiltak - unntatt søknadsplikt

NB - Nye byggeregler fra 1.juli 2015 - les mer her.

Teksten under vil bli revidert snart.

Flere mindre tiltak kan utføres uten søknad og tillatelse.
Når et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, betyr det at tiltaket er unntatt fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven.

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan, også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov, og som eiendommen din omfattes av gjelder selv om tiltaket i utgangspunktet er unntatt fra saksbehandlingsreglene. Det vil si at om en plan angir at det ikke skal være levegger i et område, er oppsetting av levegg søknadspliktig.

Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må tiltakene tilfredsstille lovens materielle krav. Det vil blant annet si at tiltaket må ligge minimum 4,0 meter fra nabogrensen og ikke plasseres til hinder for sikt langs veien. Kommunen kan imidlertid godkjenne nærmere plassering enn 4 meter fra nabogrensen.

 

Det er flere generelle forbehold knyttet til ordningen:

  • Tiltak som krever dispensasjon fra lov, vedtekt, forskrift eller plan er aldri fritatt.
  • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer.
  • For utendørs tiltak må man stort sett holde seg 4 meter fra nabogrense og innenfor byggegrense langs vei. I mange rekkehusområder ligger husene så tett og tomtene er så små at det derfor er vanskelig å gjøre seg nytte av ordningen.
  • En vanlig feil er at man overser tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg.
  • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke.
  • Terrengoppfylling bør alltid konfronteres med bygningsmyndigheten i tilfeller der det er vanskelige grunnforhold med fare for utgliding på din eiendom.

 

Følgende tiltak er unntatt:

Skifte tak og vinduer
Skal du skifte ut det gamle taket på huset eller hytta, kan du gjøre dette uten å søke om tillatelse fra kommunen så lenge du ikke endrer husets eksteriørmessige karakter og omleggingen ikke får konsekvenser for takkonstruksjonens bæreevne. Det nye taket må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen. Det har i utgangspunktet ingen betydning om du bruker takstein, takplater, takpapp eller annet, eventuelt bytter fra en type tak til en annen. Valget er ditt.

Dersom du ønsker å sette inn et eller flere takvinduer, er dette også i utgangspunktet unntatt søknadsplikt. Husk imidlertid at det å ta i bruk et uinnredet loft til beboelse er søknadspliktig. Det kan også tenkes at innsetting av takvindu vil bryte så mye med byggets utseende og karakter at det bør søkes om tillatelse til innsettingen. Eksempelvis skal det normalt mindre til for å bryte med byggets utseende og karakter når man ønsker å sette inn takvindu på et gammelt hus i sveitserstil, enn en nyere bolig fra for eksempel 1980-tallet.

Hvis du ønsker å skifte ut vinduene dine, kan du bytte til tilsvarende vinduer uten å søke om tillatelse fra kommunen. Dersom det er byttet vinduer i bygget tidligere, kan du også bytte tilbake til slike vinduer som tidligere har vært benyttet. Dette anses ikke å endre husets eksteriørmessige karakter. Du kan også bytte til andre vinduer, men disse må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Dersom du derimot ønsker å bytte til vinduer som bryter med husets karakter og utseende, vil utskiftingen kunne være søknadspliktig.

Ønsker du å flytte vinduer eller sette inn nye i tillegg til de eksisterende, kan du også gjøre dette, så lenge det ikke bryter med byggets utseende og karakter.

Er du usikker på om det du ønsker å gjøre bryter med byggets utseende og karakter, kan du ta kontakt med kommuen. De vil kunne hjelpe deg med å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

 

Små ting ute
Mindre bygning
Du kan fritt sette opp en mindre frittliggende bygning på eiendommen din, typisk lekestue, redskapsbod, hobbyverksted og lignende. Denne må ikke brukes til beboelse og må heller ikke ha en mønehøyde høyere enn 3,0 m og gesimshøyde høyere enn 2,5 m. Samlet bruksareal eller bebygd areal må ikke overstige 15 m2. Avstanden til annen bygning skal ikke være mindre enn 1,0 m og avstanden til nabogrense ikke mindre enn 4,0 m.

Levegg
Du kan oppføre en levegg på bolig- eller hytteeiendommen din. Leveggen må ha maksimal høyde på 1,8 m og maksimal lengde på 10,0 m for ikke være søknadspliktig. Det har ingen betydning om veggen er frittstående eller om den er forbundet med en bygning. Husk at avstanden til nabogrense ikke kan være mindre enn 4,0 m.

Terrasse
Du kan bygge en terrasse på bakken, som ikke begrenser bruken av området til vandring, lek og annen bruk og som ikke stikker mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig bakkenivå uten å søke kommunen om tillatelse. Avstanden til nabogrense kan ikke være kortere enn 4,0m.

Innhegning mot vei
Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy og må ikke hindre sikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende.

Gjerde mot nabo
Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres derimot av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova). Det er først når et gjerde blir stort og tett at det er å anse som en konstruksjon og blir søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Som eksempel kan nevnes oppsetting av levegg eller støyskjerm i nabogrensen.

Forstøtningsmur
Du kan oppføre en forstøtningsmur på inntil 1,0 m i høyde, minst 2,0 m fra nabogrensen uten å søke kommunen om tillatelse. Dette er et unntak fra regelen om minimumsavstand fra nabogrense på 4,0 m. Du kan også oppføre en forstøtningsmur på inntil 1,5 m i høyde minst 4,0 m fra nabogrensen uten å søke om tillatelse. Forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, altså i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkestier.

Antenne / Parabolantenne
Mindre antennesystem som antennemast med maksimal høyde 2,0 m eller parabolantenne med maksimal diameter på 1,2 m kan fritt settes opp uten å søke kommunen om tillatelse.

Utepeis
Du kan sette opp en utepeis eller gjennomføre andre mindre fundamenteringsarbeider uten at dette anses som søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.

Campingvogn og vinteropplag av båt
Du kan fritt ha campingvogna di stående på bolig- eller hytteeiendommen din om vinteren. Det samme gjelder vinteropplag av båt.

 

Små ting inne
Ikke-bærende vegg
Du kan fritt flytte rundt på lettveggene i huset ditt, dersom dette ikke medfører endringer på våtrom. Våtromsarbeider som griper inn i fuktskiller, for eksempel membran, er søknadspliktige. Det er også søknadspliktig å ta i bruk boder, garasjer og lignende til soverom, stue og andre andre typer rom som er ment for varig opphold.

Du kan installere, endre og reparere enkle installasjoner i huset ditt, leiligheten din eller på hytta di, uten å søke kommunen. Dette kan for eksempel være utskifting eller installering av dusjkabinett, kjøkkenventilator eller enkel varmepumpe.

Bor du blokk, tomannsbolig eller lignende, må du ikke gjennomføre inngrep utover det å skru inn en skrue eller spikre inn en spiker i skillet mot naboen, verken i vegger, tak eller gulv. Slike inngrep vil kunne påvirke faren for brannsmitte og lydgjennomtrengning.

 

Ildsted
Installasjon av nytt ildsted er unntatt fra søknadsplikt dersom det er sikret en kvalifisert kontroll. Det er særlig viktig at ildstedet utføres riktig, for feil kan gi alvorlige konsekvenser. Det er grunnen til at unntaket er gjort betinget av at tiltaket blir ordentlig kontrollert. Ildsted omfatter bl.a. ovner for vedfyring eller annet fastbrensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle og kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes. Kontroll kan utføres av følgende kontrollører:

  • foretak som har relevant sentral godkjenning (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak
  • foretak som tilfredsstiller vilkårene for relevant ansvarsrett (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak
  • kommunalt feiervesen, i den utstrekning feiervesenet vil tilby slik tjeneste

Unntaket for ildsteder gjelder frem til 1. juli 2011. Trolig vil det bli varig.

 

 

Kommunen kan frita for søknadsplikt for mindre tiltak ved en konkret vurdering.

 

Fritaket gjelder bare søknadsplikten

Ved utførelsen er tiltakshaver ansvarlig for å følge de regler som gjelder for det aktuelle tiltak

i kommune- og reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, kommunale vedtekter og byggteknisk forskrift.

 

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene må du ta kontakt med et privat foretak.

 

 

Tiltak oppført i strid med lov eller plan.

Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket omsøkes, rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du skulle være i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig eller ikke.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
01.07.2015

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk