Gå til innhold Gå til søk

Nabovarsel

Alle søknadspliktige tiltak skal nabovarsles før søknaden sendes til kommunen.

Både naboer og gjenboere skal varsles.

Naboer er de som har felles eiendomsgrense eller punkt med den eiendom som skal bebygges.

Gjenboer er naboeiendom hvor kun en vei, elv eller lignende ligger i mellom naboeiendommen og den eiendommen som skal bebygges.

Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer (også eiere av vei dersom kommunen ikke er eieren) skal varsles. Dersom en eiendom har flere eiere skal samtlige varsles.

 Nabovarselets innhold:

  • Opplysninger som gis ved søknad, i den grad de berører naboers eller gjenboers interesser.
  • Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger, med mindre det ikke er relevant.
  • Ved endret bruk, også opplysninger om tidligere bruk.
  • Begrunnelse for søknad om dispensasjon i den grad dispensasjonen berører naboers eller gjenboeres interesser.

Varslingsmåter:

  • Ved rekommandert sending.
  • Ved personlig underskrift.

Dersom nabo/gjenboer underskriver direkte på gjenpart av nabovarsel, skal likevel alle vedlegg til nabovarselet overleveres.

Det er tiltakshavers/søkers ansvar å varsle eierne på naboeiendommene om tiltak som omsøkes.

Det er lovpålagt å gi naboer/gjenboere 14 dager til å komme med merknad til varslet tiltaket. Fristen løper fra den dag varselet er sendt og nødvendig grunnlagsmateriale er gjort tilgjengelig. Jf SAK10 § 5-2.

De merknader som måtte komme i forbindelse med nabovarselet skal sendes tiltakshaver/søker.

Tiltakshaver/søker skal kommentere innkommende merknader i eget skriv som sammen med søknaden sendes kommunen. Skrivet må inneholde en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme merknadene, eventuelt argumenter for hvorfor merknadene ikke er imøtegått. Tiltakshaver/søker må også sende kopi av merknadene til kommunen.

Varighet av nabovarselet – ett års gyldighet

Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere. Jf. SAK10 § 5-2, tredje ledd.

Ved endring av tiltaket må naboer og gjenboere varsles om endringen.

Dersom aktuell eiendom grenser til kommunal eiendom, skal nabovarsel til kommunen sendes til:

Ringerike kommune
Eiendomsforvaltningen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Publisert
28.11.2007
Sist endret
04.05.2012

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk