Gå til innhold Gå til søk

Bod og uthus

Bod/uthus er gjerne å anse som en mindre bygning, men må oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven. I utgangspunktet bør bodfunksjonen dekkes i tilknytning til garasje eller bolig. Mindre frittstående boder/uthus kan vanligvis aksepteres dersom samlet bebyggelse ligger innenfor regulert utnyttelse av eiendommen.

Viktige hensyn ved planlegging av tiltaket er blant annet:

 • Grad av utnytting – hvor stort kan du bygge
 • Maks tillatt møne- og gesimshøyde
 • Estetikk
 • Avstand til vei
 • Avstand til nabogrense
 • Regulert byggegrense
 • Brannsikkerhet
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Fundamentering, vindavstivning

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak.


Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av ditt tiltak.
Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.


Estetikk: Uthuset/uteboden skal ha et fasadeuttrykk som innebærer at den er tilpasset boligen i form, farge og materialbruk. Dette løses vanligvis ved at takformen, fasadematerialet og fargen er identisk med boligen. Takvinkelen bør ikke være brattere enn for boligen, men kan være slakere.


Plassering:
Det er plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende plassering som gjelder, men det kan godkjennes plassering nærmere eiendomsgrenser, blant annet dersom bygningen er å anse som en mindre bygning. Vanlig praksis er 1 m fra felles nabogrense. Se avsnitt om plassering


Behandling, hva kan du søke om selv?   
Bod/uthus på bruttoareal inntil 15 m² kan unntas behandling under visse forutsetninger;  

 • Bygningen må stå på bebygd eiendom og den kan ikke anvendes til beboelse eller varig opphold.
 • Avstand til annen bygning må være minst 1m, avstand til nabogrense minst 4m og ikke nærmere offentlig vei enn byggegrensene.
 • Maksimal mønehøyde 3m og maksimal gesimshøyde 2,5m.
 • Samlet areal av bebyggelsen må ligge innenfor regulert utnyttelse av eiendommen.
 • Plasseringen må ikke være i et område der det er byggeforbud i følge reguleringsplan, eller kommuneplan. I så fall kan det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet, og samtidig anmode om unntak fra kravet om saksbehandling i et følgeskriv.

For bod/uthus som kan unntas, men ønskes plassert nærmere nabogrense enn 4m, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra nabo i tillegg til at kommunen må godkjenne plasseringen.


Oppføring av bod/uthus større enn 15 m² og mindre enn 70 m², plassert 4 m fra eiendomsgrensen og 1 m fra annen bygning kan du som tiltakshaver stå ansvarlig for selv. For frittliggende bygninger inntil 50 m² kan avstanden til nabogrense være 1 m. Det må søkes om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20- 2.


For andre typer boder/uthus må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Det må søkes tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20- 1.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk