Gå til innhold Gå til søk

Oppføring av enebolig og fritidsbolig

Søknad om oppføring av ny bolig eller fritidsbolig(hytte) må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Søker har ansvaret for at søknaden er komplett, og at naboer/gjenboere/grunneiere er varslet på forhånd før søknaden sendes kommunen for behandling. Eventuelle merknader/protester fra naboer mv. skal kommenteres av søker.

Grundig planlegging gir godt resultat

Vil du oppnå et godt resultat er det behov for omtanke og grundig planlegging, når du ønsker å bygge deg en ny bolig eller fritidsbolig. For å sikre at du skal få en bolig som har en god estetisk-, funksjonell- og teknisk standard, er det vedtatt et offentlig regelverk som danner grunnlag for kommunens behandling av dine byggeplaner. Regelverket skal også sikre at det skapes gode boligmiljøer som er til det beste for den enkelte og samfunnet.

Søknad må sendes av profesjonelt foretak

Søknad om oppføring av enebolig og fritidsbolig må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Søker har ansvaret for at søknaden er komplett, og at naboer/gjenboere/grunneiere er varslet på forhånd før søknaden sendes kommunen for behandling, jf byggesaksforskriften § 12-2.

Det kan velges forskjellige søknadsformer:

Ett-trinns søknad:

 

Komplett søknad innsendes. Naboer skal være varslet, evt. merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden. Alle ansvarlige foretak (prosjekterende, utførende og kontrollerende) må være valgt. Det må foreligge godkjenning fra alle andre myndigheter før tillatelse kan gis. Detaljprosjekteringen må være utført og kontrollert.

To-trinns søknad:

 

Det søkes først om rammetillatelse. Byggets arkitektoniske form og overordnede tekniske rammebetingelser må vises/dokumenteres. Dersom tillatelse er betinget av samtykke fra nabo og/eller veirett, må dette være avklart og dokumentert. Naboer skal være varslet. Evt. merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden.

Det søkes om igangsettingstillatelse når bygget er prosjektert og utførende er valgt. Det kan gis trinnvise igangsettings­tillatelser når delprosjektering er ferdig.

Når kan arbeidene igangsettes? 

Arbeidene kan igangsettes 3 uker etter at søknaden er mottatt i kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt (jf. pbl § 21-7):

  • Arbeidene er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (ingen dispensasjon).
  • Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjenboere.
  • Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.
  • Kommunen har ikke gitt beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist, jf. SAK10 § 7-3.

 Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan ikke arbeidene igangsettes før det foreligger skriftlig tillatelse fra kommunen. Det anbefales å ta kontakt med kommunen før oppstart.

Boligen kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk