Gå til innhold Gå til søk

Driftsbygning i landbruket

Med ”driftsbygning” menes det en bygning som er nødvendig for landbruksdriften på eiendommen.

”Driftsbygning” omfatter bygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, skogdrift, hagebruk, gartneri, reindrift, yrkesfiske og pelsdyravl, så fremt det er en del av landbruksdriften. Jf. pbl § 11-7 punkt 5.

Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygninger i landbruket, herunder installasjoner som inngår i slike bygninger. (Bygg for dyrehold utenfor landbruket regnes ikke som driftsbygninger.)

Husvære for seterbruk, næringsfiske eller skogdrift og for gjeter­-hytter til reindrift. Slike husvære skal ikke brukes som fritidsbolig.

Oppføring av bolig på landbrukseiendommen er ikke å anse som driftsbygning og omfattes av søknadsplikten. Slike tiltak må omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20-1.

Viktige hensyn ved planlegging av tiltak er:

  • Grad av utnytting – hvor stort kan du bygge?
  • Tillatt møne- og gesimshøyde
  • Estetikk
  • Avstand til vei og nabogrense
  • Brannsikkerhet
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Fundamentering
  • Er tiltaket avhengig av uttalelse fra/behandling av annen myndighet?

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av ditt tiltak. Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak.

Uttalelse fra/behandling av annen myndighet: tiltaket kan være avhengig av uttalelse fra annen myndighet i kommunen som miljøvern, kultur, helse, samferdsel osv. Tiltaket kan også være avhengig av behandling etter jordloven i tillegg til plan- og bygningsloven.

Behandling, hva kan du søke om selv?

For alminnelige driftsbygninger kan tiltakshaver selv stå ansvarlig for. Med alminnelig driftsbygning menes;

  • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).
  • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal (inkludert tilbygget) ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Unntaksregelen om bruk av ansvarlig foretak gjelder også riving innenfor samme oppgitte grense for bruksareal.

Det kreves ikke ansvarlig foretak for våtrom i alminnelige driftsbygninger i landbruket. Jf. byggesaksforskriften § 2-2. Hensynet bak kravene om ansvarlig foretak for våtrom er ikke like relevant når man ser hele driftsbygningen under ett.

Tiltak som nevnt over omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan kreve uavhengig kontroll etter SAK10 § 14- 3.

For større driftsbygninger enn nevnt over må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Sike tiltak omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1.

Nærmere definisjon av hva som regnes som driftsbygning, samt en nærmere beskrivelse av plan- og bygningslovgivningens bestemmelser for slike tiltak er gitt i temaveiledningen HO-2/2002 – Driftsbygninger i landbruket.

Bygningen kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
03.02.2014

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk