Gå til innhold Gå til søk

Gjerde og levegg

Gjerde eller innhengning er enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel stakittgjerder, flettverksgjerder med enkel, åpen konstruksjon av treverk, netting, smijern og lignende.

Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som nevnt over, og andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse.

  • innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy
  • innhegningen må ikke hindre sikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende.

Lov om grannegjerde sier at granne har rett til å føre opp gjerde mot granneeiendom når han bekoster det selv.

Gjerde kan settes i delelinjen. Det må utformes og vedlikeholdes slik at det ikke er til unødig eller urimelig ulempe for naboeiendommen.

Hekk eller lignende faller utenfor definisjonen for innhegning i plan- og bygningsloven.

Tyngre konstruksjoner som for eksempel støyskjermer og frittstående murer, faller utenfor definisjonen for innhengning. Støyskjermer og andre ”tunge” og tette konstruksjoner, oppført som et synlig volum, med en tosidig konstruksjon, blir dermed søknadspliktig.

Viktige hensyn ved planlegging av tiltaket er:

  • Tillatt høyde
  • Estetikk
  • Avstand

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av ditt tiltak. Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning. 

Plassering

Innhenging kan plasseres inntil eller i nabogrense. Tilsvarende gjelder for grense mot regulert veigrunn. Innhegning må dog ikke hindre frisikt langs veg.  I frisiktsoner mot vei kan innhengninger som hindrer sikt være maks. 0,5 meter. Dersom frisiktslinjen ikke er markert på reguleringsplanen, kan man ta kontakt med kommunalteknisk avdeling i Ringerike kommune for veiledning om dette.

Høyder

Noen reguleringsplaner kan ha bestemmelser om høyder på gjerder.

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak. 

Annet lovverk

Bygningsmyndighetene behandler bare bestemmelser fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven og har ikke myndighet til å vurdere et tiltak i forhold til andre lover.

Andre lover som er relevante for gjerder er:

Lov om grannegjerde

Naboloven  

Denne loven har et generelt forbud mot å iverksette tiltak som er til unødig eller urimelig ulempe for naboen.

Publisert
28.11.2007
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk