Gå til innhold Gå til søk

Deling av eiendom

Dersom du ønsker å dele fra nye tomter, må du søke om dette. Søknadene behandles i to trinn: Trinn 1 er tillatelse til deling etter Plan- og bygningsloven (PBL) og eventuelt Jordloven. Trinn 2 er gjennomføring med oppmålingsforretning etter Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova).

Dette må sendes inn:

  • Utfylt søknadsskjema undertegnet av eiendommens eier, her definert som hjemmelshaver i følge grunnboka hos Statens kartverk, Tinglysingen. Andre som søker på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.
  • Målholdig kart med rutenett i målestokk 1:1000, eventuelt 1:500 der delelinje, forslag til hus og garasjeplassering, avkjørsel, parkering- og snumulighet for samtlige parseller inklusive gjenværende del vises.
  • Nabovarsel, eventuelt med vurdering av nabomerknader.
  • Eventuelt nødvendige avtaler.

Du må krysse av for ”deling av eiendom med oppmåling”. Husk også å krysse av dersom det søkes om dispensasjon.

Søknadsskjema, nabovarslingsskjemaer, naboliste og kart kan du få hos Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 (sentralbord). Kartet kan du eventuelt skrive ut fra kommunens kartside.

Dersom hjemmelshaver er død, får du opplysninger om arvingene hos Ringerike tingrett v/Skifteretten, tlf. 32 98 90 00.

 

Saksgang

Trinn 1 – Behandling etter Plan- og bygningsloven (PBL) og Jordlova

Søknaden vurderes opp mot gjeldene planer og krav i Plan- og bygningsloven (PBL) og Jordloven. Deling kan bare godkjennes dersom søknaden ikke er i strid med Jordloven, gjeldende kommuneplan, reguleringsplan, eventuelt bebyggelsesplan eller krav i PBL. Det må være sikret vegatkomst og tilknytning til drikkevann og bortledning av avløpsvann (fortrinnsvis til offentlig ledningsnett). Tomta må få hensiktsmessig størrelse og form, og det må være tilfredsstillende uteoppholdsarealer. Er søknaden i strid med dette, må den behandles som en dispensasjonssak etter PBL § 7. Dersom det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner, kan dispensasjon innvilges. Det kan også søkes om endring av reguleringsplan etter PBL § 28-1.

  • Søknaden mottas
  • Dersom de innsendte dokumentene er mangelfulle, vil saksbehandler ta kontakt med innsenderen. 
  • Saksbehandler oversender saker som berører andre myndigheters ansvarsområde, til uttalelse: Landbrukskontoret (i LNF-områder skal det fattes eget vedtak etter jordlova), Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunalteknisk avdeling med flere.
  • Det fattes et delingsvedtak. Dette skjer på delegert myndighet eller som politisk vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Vedtaksbrev med eventuelle vilkår, sendes til søker. Naboer eller instanser som har sendt inn merknad eller uttalelse, får kopi av vedtaket med orientering om klageadgang.
  • Delingsvedtaket kan påklages til fylkesmannen. 
  • Det tas gebyr for delingsvedtaket og for behandling etter Jordloven. Det tas gebyr også i avslagssaker.

Trinn 2 – Oppmålingsforretning

Behandling etter PBL § 93 h gjennomføres av byggesaksavdelingen.

Etter at delingstillatelse foreligger og alle vilkår i saken er oppfylt, avholdes oppmålingsforretning av oppmålingsavdelingen. Eiendommen får eget gårds- og bruksnummer og blir tinglyst. Til slutt produseres matrikkelbrev for eiendommen.

Les mer om oppmålingsforretning her.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
06.11.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk