Gå til innhold Gå til søk

Seksjonering av eiendom

I henhold til eierseksjonsloven § 4 er en eierseksjon en sameiedel (leilighet) i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Hva kan seksjoneres
I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. Kan eiendommer deles etter reglene i Matrikkelloven, er det fordelaktig å dele i egne gårdsnummer og bruksnummer. En unngår på denne måten en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Reseksjonering
Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Søknad om reseksjonering kan settes fram av seksjonens hjemmelshaver/eier. Der hvor reseksjonering omfatter flere seksjoner må alle som er hjemmelshavere (eiere) søke felles.

Søknad om seksjonering
Oppmålingsavdelingen behandler søknader om oppdeling av bygninger i eierseksjoner og søknader om reseksjonering.

 

Veiledning for seksjonering

Dokumenter som skal sendes til kommunen ved begjæring om seksjonering:  

 • Følgebrev
 • Begjæring om seksjonering - 3 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi
 • Plantegninger - 3 eks.
 • Situasjonskart/forenklet kartutsnitt - 3 eks.
 • Vedtekter for sameiet - 1 eks.


Eventuelle vedlegg: 

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Fullmakt fra hjemmelshaver(e) - 2 eks., minst 1 original / bekreftet kopi
 • Firmaattest – 2 eks.
 • Samtykke til tinglysing fra den som evt. har satt tinglysingssperre – 2 eks.
 • Kopi av igangsettingstillatelse (for nybygg) og bekreftelse på samsvarende tegninger med seksjoneringen for planlagte bygninger – 1 eks.
 • Hjemmelserklæring/oppløsning av sameie  - 2 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi

Dokumentene skal være i A4-format og med trykk bare på én side. Dersom plantegningene blir utydelige om de nedfelles på ett A4-ark, kan det brukes A3-format.

Før seksjoneringsbegjæring sendes inn bør søker ha kontaktet Tinglysingen, Statens Kartverk for å få oversikt over:

 • Rett(e) hjemmelshaver(e) til eiendommen
 • Evt. tinglysingssperrerKRAV TIL DET ENKELTE DOKUMENT

FØLGEBREV
Følgebrevet må minimum inneholde: 

 • Hvem som er søker / kontaktperson med kontaktinformasjon
 • Hva det søkes om
 • Hvem som skal belastes for gebyrer forbundet med seksjoneringen
 • Om det skjer endring eller ikke i hjemmelsforholdene i forbindelse med seksjoneringen


SØKNAD OM SEKSJONERING

Skjema: Søknad om seksjonering

Veiledning: Veiledning til utfylling av "søknad om seksjonering"

 

SØKNAD OM RESEKSJONERING

Skjema: Søknad om reseksjonering

Veiledning: Veiledning til utfylling av "søknad om reseksjonering"

 

ANBEFALT NUMMERERING AV SEKSJONENE I STØRRE BYGG

 • Oppgangsmessig og leilighetsmessig tildeles nummer nedenfra og opp og fra venstre mot høyre eller med klokka i hver etasje.
 • I bygg med flere oppganger nummereres hver oppgang ferdig før man går videre til neste. Hver etasje i oppgangen nummereres fullt ut før en går opp til neste etasje.
 • Ved flere bygg nummereres hvert bygg ferdig før neste påbegynnes.
 • I bygg med både nærings- og boligseksjoner nummereres alle boligseksjonene først.

Har eiendommen vært seksjonert tidligere, kan de samme seksjonsnumrene ikke benyttes på ny. Kommunen kan ellers være behjelpelig med å bestemme seksjonsnummer.

TIL SKJEMAENE FELT 4

Formål oppgis med henholdsvis:

 • Boligseksjon: B
 • Næringsseksjon: N
 • Samleseksjon bolig: SB
 • Samleseksjon næring: SN

Brøk:
Sameiebrøken fastsettes av hjemmelshaver(ne). Den skal gjenspeile den forholdsmessige eierandelen til hver seksjon. Tellerne for hver seksjon legges sammen, og sum tellere skal være lik nevner.

Tilleggsareal oppgis med henholdsvis:

 • Tilleggsareal bebyggelse: B
 • Tilleggsareal grunn (uteareal, krever oppmålingsforretning): G
 • Tilleggsarealer bebyggelse og grunn: (krever oppmålingsforretning): BG

PLANTEGNINGER
Plantegninger skal utarbeides for alle bygninger på eiendommen og for alle etasjer, også kjeller og loft. Hvert enkelt tegningsbilag skal være påført eiendommens gårds- og bruksnummer, samt etasjebetegnelse (evt. også hvilken bygning på eiendommen det gjelder). Plantegning av hele byggets flate skal inn på hvert ark.

Dette skal klart fremgå av tegningene:

 • Bruksenhetenes/seksjonenes grenser.
 • Forslag til seksjonsnummer (Snr 1, Snr 2 osv.).
 • Hva som er hoveddel (merkes med for eksempel Snr 1) og hva som evt. er tilleggsdel(er) til denne seksjonen (merkes med for eksempel Tsnr 1).
 • Hver hoveddel skal være klart avgrenset og sammenhengende (vis trapper mellom etasjer o.a.) og ha egen inngang.
 • Rombeskrivelse av de enkelte rom, spesielt kjøkken, bad og WC. Dersom seksjonen har WC på badet, bør dette fremgå ved betegnelse ”Bad/WC”.
 • Kjøkken, bad og WC skal ligge i seksjonens hoveddel.
 • I garasjeanlegg som er fellesareal, må grensene for biloppstillingsplasser som er tilleggsdeler fremgå. Målene for biloppstillingsplassen må også fremgå.

Ved bruk av fargekoder/skraveringer oppfordres det til at hver seksjon (hoveddel og eventuelle tilleggsdeler) tildeles hver sin farge/skravering som går igjen i hele tegningsmaterialet.

 

Forenklet situasjonskart / kartutsnitt kan skrives ut via kommunens kart. Det tas ikke gebyr for kart som brukes som situasjonsplangrunnlag i seksjoneringssaker.

Eiendommens yttergrenser markeres med farge (gjennomskinnelig).

Dersom uteareal skal seksjoneres som tilleggsareal til bruksenhetene må oppdelingen markeres tydelig og målsettes slik at landmåler kan bruke kartet som utgangspunkt for oppmålingsforretningen.
Dersom seksjoneringsoppmerkingene ikke blir tydelige nok, anbefales det å forstørre deler av kartet eller å få laget et eget og mer detaljert situasjonskart i tillegg.

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET
Alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter. Disse fastsettes av hjemmelshaver(ne). Vedtektene skal minst angi eiendommens gnr/bnr og hvor mange medlemmer styret skal ha. For sameier som skal registreres i Foretaksregisteret, bør vedtektene også inneholde et ”firmanavn”, for eksempel ”Sameiet Storgt. 2” og det registreringsnummeret sameiet har blitt tildelt i Foretaksregisteret. (Sameier med 9 eller flere seksjoner er registreringspliktige i Foretaksregisteret. Andre sameier kan registrere seg.)


REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Dersom utearealet på eiendommen skal deles ved seksjoneringen, må det sendes inn rekvisisjon av oppmålingsforretning samtidig med begjæringen om seksjonering.

FULLMAKT FRA HJEMMELSHAVER(E)
Fullmakten skal være i original og av nyere dato. Fullmakten må inneholde navn og personnummer på fullmaktsgiver. Det er ikke nødvendig med bekreftelse fra vitner.
 

FIRMAATTEST
For juridiske personer må det fremlegges firmaattest eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for underskriftene. Firmaattest må ikke være eldre enn 1 år når seksjoneringen skal tinglyses.

SAMTYKKE VED TINGLYSINGSSPERRE
Ved tinglysingssperre på eiendommen skal den som har sperren samtykke til seksjoneringen, helst på selve søknadsskjemaet (både på originalen og gjenparten). Alternativt godtas også at samtykke skjer på egne originaldokumenter.

RAMMETILLATELSE OG BEKREFTELSE PÅ SAMSVARENDE TEGNINGER
Når nybygg/bygg under oppføring skal seksjoneres, kreves det vedlagt kopi av rammetillatelse..

Det kreves også bekreftelse på at tegningene i seksjoneringssaken er i samsvar med de sist godkjente tegningene i byggesaken.

HJEMMELSERKLÆRING/OPPLØSNING AV SAMEIE
Skjema: Fordeling av sameieandeler ved seksjonering

Dette skjemaet bør sendes inn dersom eiendommen har mer enn én hjemmelshaver ved seksjoneringen og disse ikke skal eie seksjonene i fellesskap etter seksjoneringen. Ved innsendelse og tinglysing av skjemaet, blir det tidligere sameiet oppløst, og de nye seksjonene blir tinglyst på hjemmelshaverne i henhold til opplysningene i hjemmelserklæringen. Alle hjemmelshaverne må undertegne, samt to vitner. Det må bekreftes at det ikke utløses dokumentavgift ved oppløsningen av det tidligere sameiet.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
21.02.2018

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk