Gå til innhold Gå til søk

Høringsforslaget

Kommuneplanens arealdel 2017-2030 var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai-september 2017. Høringsforslaget er tilgjengelig nederst på denne siden. Videre følger  teksten fra annonseringen av høring og offentlig ettersyn: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Formannskapet 25.04.2017 sak nr. 20/17.

Forslag til arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer, frem til 2030.  Kommuneplanbestemmelsene foreslår rammer og betingelser for ny arealbruk. I tillegg viser kart og bestemmelser også viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen. Konsekvenser av planforslaget omtales i planbeskrivelsen.

Kommunedelplaner for Ådalsfjella og Krakstadmarka har egne kart og bestemmelser som også ligger tilgjengelige på kommunens nettsider under kommunedelplaner. 

Merknader til kommuneplanen sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 08.09.2017. Dette er absolutt siste frist for innspill. Når fristen er ute samles alle innspillene som er kommet, og legges fram for formannskapet som en orienteringssak. 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan tidligere merknader er blitt behandlet i saken fremgår av saksdokumentene.

Saksdokumenter er tilgjengelig nedenfor. Plankart kan også ses på Ringerike bibliotek.

Vedlegg:

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike

2. Forslag til soneplan for Hønefoss

3. Forslag ti Soneplan for Nes i Ådal

4. Forslag til soneplan for Hallingby

5. Forslag til soneplan for Sokna

6. Forslag til Soneplan for Tyristrand - Ask - Nakkerud

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser

8. Forslag til planbeskrivelse 

9. Konsekvensutrening

10. Beslag jordbruksarealer 

11. Saksframlegg

12. Protokoll

Publisert
18.05.2017
Sist endret
26.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk