Gå til innhold Gå til søk

0605_430 Detaljreguleringsplan Krokenveien 23 og 40 a – oppstart av planarbeid

Oppstart av 0605_ 430 Detaljreguleringsplan Krokenveien 23 og 40a kunngjøres iht. Plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 06.11.17 sak 74/17

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for oppføring av to leilighetsbygg med tilhørende utearealer og infrastruktur i Krokenveien 23 og 40 a. Det ønskes å bygge to blokker på 50-60 enheter til sammen, inkludert generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav utnyttelsesgrad.

Forslagstiller for planen er E. Brørby & Sønn og utførende konsulent er COWI v/Heidi Bergom.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 4 uker etter annonsering.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Planstatus og utredningskrav

Planområdet er i gjeldende reguleringsplaner nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka og nr.198 Kroken – Busterud avsatt til formålene bolig, offentlig bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvenseutredning. Aktuelle tema skal likevel utredes i prosessen, slike som temaene støy, trafikkforhold, infrastruktur, herunder fortaus løsninger, estetikk, universell utforming, sol/skygge-forhold, parkeringsløsninger, utearealer, herunder lekeplasser, overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs fortau.


Saksdokumenter

Saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Oversiktskart med forslag til planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Illustrasjoner skisseforslag Krokenveien nr 23

Illustrasjon skisseforslag Krokenveien 40a

Geoteknisk rapport Krokenveien 23

Geoteknisk rapport Krokenveien 40a

Reguleringsplan nr. 198 Kroken - Busterud

Brev fra Buskerud Fylkeskommune, Krokenveien 23

Publisert
13.11.2017
Sist endret
13.11.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk