Gå til innhold Gå til søk

354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen legges ut til offentlig ettersyn. Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 19.03.2018.

Om planforslaget
Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk, som er vannkilde for 24 000 mennesker i Hønefoss-området. For å hindre risiko for forurensning av drikkevannskilden er det nødvendig med visse restriksjoner på aktiviteter og arealbruk i området. Planen inneholder derfor hensynssoner med ulike bestemmelser om dette.

Planområdet foreslås i hovedsak regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Brønnområdene reguleres til formål vannforsyningsanlegg.

Eksisterende grustak i planområdet
Deler av eksisterende grustak i området (ca 30 dekar) er foreslått regulert til steinbrudd og masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak, og som det iht. planforslaget kan være aktuelt å tillate videre uttak. Arealet samsvarer med areal foreslått avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel 2017-2030, som var på høring og offentlig ettersyn i 2017.

Planforslaget stiller krav om detaljregulering av grustaket før videre uttak av masser, i og med at områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og masseuttak i detalj. Dette innebærer at eventuelt krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger vil ivaretas i en eventuell privat detaljregulering. Rådmannen mener dette er en akseptabel løsning, som ivaretar nødvendige plan- og utredningskrav.

Dersom det etter høringen likevel viser seg at dette forslaget medfører krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften, reguleres området til LNF-formål. Dette iht. formannskapets vedtak punkt 3, gjengitt nedenfor.

Dette temaet er også nærmere forklart og begrunnet i saksframlegget, datert 11.01.2018.

Politisk behandling
Planforslaget ble behandlet i formannskapet 2 den 23.01.2018 sak 1/18. Formannskapet fattet følgende vedtak:

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål.

Saksdokumenter
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

 1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet
 2. Saksframlegg til 1.gangsbehandling, datert 22.09.2017
 3. Tillegg til saksframlegg til 1. gangsbehandling, datert 11.01.2018
 4. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling i formannskapet 23.01.2018
 5. Forslag til plankart
 6. Forslag til reguleringsbestemmelser
 7. Planbeskrivelse, datert 20.09.2017.
 8. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015

Vedlegg til planbeskrivelse:

 1. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016
 2. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, datert 07.09.2015
 3. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017
 4. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016

Saksbehandler
Mari Solheim Sandsund
Tlf: 40 80 42 48
E-post: mari.sandsund@ringerike.kommune.no

Publisert
29.01.2018
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk