Gå til innhold Gå til søk

439 Detaljregulering for Hvervenkastet

Varsel om igangsetting av omregulering for plan-id 113/01 Hvervenmoen, på Hvervenkastet i Ringerike kommune.

Vi varsler herved at vi starter arbeidet med privat forslag til omregulering av ovennevnte reguleringsplan. Forslagsstiller er Fossen Utvikling AS. Fagkyndig plankonsulent vil være sivilingeniør Bjørn Leifsen.

Planarbeidet er i hht en avtale med grunneierne.

Arbeidet skal utføres i hht Planlovens § 12-3 og § 12-8 annet ledd.

Planoppstart er i hht formannskapsvedtak 6.11.2017 som sak 17/161-5 og oppstartsmøte av 16.1.2018.

Status
Arealene er i dag bebygd, med tidligere møbelutsalg, andre forretninger, bevertningssted og bensinstasjon.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Det omfatter avsatte byggeområder i den gjeldende reguleringsplanen planen med tilgrensende vegarealer.

Planen som blir fremmet kan avvike noe fra det viste varslingsområdet, men ikke gå utenfor dette.

Formål
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for at det også kan etableres dagligvarehandel i byggene innenfor planområdet. Det vil ikke bli lagt opp til vesentlig mer bebyggelse utover dagens.

Tema som skal utredes i forbindelse med planarbeidet
Planen vil omtale alle relevante forhold i og utenfor planområdet. Mest vekt vil det bli lagt vekt på trafikk, trafikksikkerhet, handel og byutvikling. Alle særlovers krav til utredninger vil også bli innfridd.

Det er ikke stilt krav til konsekvensutredninger i hht plan- og bygningsloven.

Planprosessen vil følge normal saksgang i hht Plan- og bygningsloven.

Innspill, samråd og medvirkning
Det tas sikte på medvirkning i form av direkte kontakt med berørte.

Eventuelle spørsmål, synspunkter, merknader og eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Bjørn Leifsen innen 26.februar 2018.

Kontaktinformasjon

Bjørn Leifsen, daglig leder, Fossen Utvikling AS

Adresse: 
Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf: +47 909 59283

E-post: bjornl@fres.as

Aktuelle dokumenter

Forslag til planavgrensing

Varselbrev

Saksframlegg - oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119

Saksprotokoll - oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119

Publisert
31.01.2018
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk