Gå til innhold Gå til søk

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7

Herved varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av detaljregulering nr. 0605_440 Bakkeveien 7, gnr 39 bnr 42 i Ringerike kommune. Planområdene er vist på kartutsnittet. Høringsfristen er 24.03.18.

Reguleringsstatus

Eiendommen er i dag regulert i reguleringsplan «0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan S-V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal dagens kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. Eiendommen benyttes i dag til boligformål og er i kommunedelplanen avsatt til boligbebyggelse.

Formål

Forslagsstiller ønsker å utvikle tomta med en høyere utnyttelse enn i dag. Det planlegges en 8-mannsbolig over 2 etasjer med parkering på bakkeplan, evt. carporter.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan.

Forslagsstiller

Forslagsstiller og grunneier er Bakkeveien 7 AS. Reguleringsarbeidene gjennomføres av siv. ark Ole Alexander Heen på oppdrag fra grunneiere. Det kan bli gjort justeringer av plangrensene i løpet av planarbeidet, berørte blir da varslet på nytt.

Merknader til oppstartsmeldingen

Dersom det er spørsmål eller opplysninger i tilknytning til arbeidet vennligst ta kontakt med undertegnede innen 24. mars 2018 (bruk gjerne e-post).  Ole Alexander Heen, Somdalsgata 12, 3525 Hallingby. Tlf: 997 96 698, e-post: ole@heeneiendom.no

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Ringerike Kommune for saksbehandling.

Etter første gangs behandling i kommunen vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no

 

Saksdokumenter

Oversiktskart med forslag til planavgrensning

Referat oppstartsmøte

Publisert
22.02.2018
Sist endret
23.03.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk