Gå til innhold Gå til søk

436 Detaljregulering for Lamoen

På vegner av tiltakshaver Skaaret Landskap AS varsles oppstart av privat forslag til detaljplan PlanID 436 Lamoen, gnr. 3/3, Ringerike kommune. Jfr. Plan- og bygningsloven § 12-8.

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for uttak av nye sandressurser. Videre legger forslag til detaljplan til rette for at uttaksområdet fylles opp med rene masser. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt under.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Oppstart av 0605_436 Lamoen kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet 23.01.18, sak 2/18. Det ble samtidig vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planstatus og utredningskrav

Område som nå inngår i planavgrensningen er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er uregulert.

Det pågår i dag uttak og ifylling av masser i tilgrensende areal. Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig.

Planforslaget vurderes å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og faller inn under tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger, jfr konsekvensutredningforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a. 

Utviding av grusuttaket medfører konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet. Det er derfor utarbeidet et planprogram som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.

Temaer som i særlig grad skal iakttas i den videre planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og kulturmiljøer, konsekvenser for nærliggende naturreservat, naturmangfold, grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv, støy og støv og konsekvenser tiltaket kan få for bokvalitet i nærområdet.

Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Det blir avholdt et informasjonsmøte 07. Mars kl.18.00 - 20.00 på General Hotell, Helgelandsmoen. Forslagstiller og representant fra kommunen vil delta på møtet. 

Det vil i tillegg inviteres til informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn.

Forslagstiller for planen er Skaaret Landskap AS og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 20.03.2018. 

Saksdokumenter: 

Oversiktskart over Lamoen, gnr. 3/3

Oversiktskart med forslag til planavgrensning

Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde

Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål: masseuttak – fremtidig

Forslag til planprogram, datert 11.09.17

Referat oppstartsmøte

Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud

Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17

Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.

Publisert
25.01.2018
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk