Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

E16 Skaret – Hønefoss, kommunedelplan med konsekvensutredning ble vedtatt lagt på høring og offentlig ettersyn i felles politisk møte med Hole kommune 22.01.13. Høringsperioden vil vare frem til 14.03.13. Det vil bli holdt åpne møter i høringsperioden

 

Behandling i Formannskapet 22.01.2013:

  1. Statens vegvesens forslag til kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningsloven §§5-2 og 11- 14.
  2. Høringsfristen settes til 6 uker fra kunngjøringsdato.

 Statens vegvesen Region sør har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 mellom Skaret og Hønefoss i Hole og Ringerike kommuner.

 

Hole og Ringerike kommuner er planmyndighet og skal vedta kommunedelplan for den nye vegen.

 

29 alternativ er utredet. Statens vegvesen anbefaler alternativ A1a, men aksepterer også alternativ A1b. Kommunene har vedtatt at konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan for disse to alternativene, samt for alternativ A12a og A12b, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 11-14.

 

Alle som ønsker det kan komme med merknad i det offentlige ettersynet. Merknader skal være skriftlige, og sendes:

Hole kommune

Viksveien 30

3530 Røyse

E-post:

postmottak@hole.kommune.no

 

Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

 

Det er tilstrekkelig å sende merknaden til en av kommunene.

 

 Fristen for å komme med merknad er 14. mars 2013.

 Alle merknader vil bli behandlet og besvart av Statens vegvesen i samarbeid med Hole og Ringerike kommuner. Forslagene til kommunedelplan kan bli endret som følge av innkomne merknader

 

Følgende informasjonsmøter vil bli holdt i forbindelse med det offentlige ettersynet:

 

 

  • Åpent møte på Sundvollen oppvekstsenter (skole) onsdag 13. februar kl. 18:00
  • Åpent møte på Kultursenteret i Hønefoss torsdag 14. februar kl. 18:00
  • Åpen kontordag på Hønefoss bibliotek tirsdag 19. februar kl. 14:00 – 20:00
  • Åpne kontordager på Hole herredshus onsdag 20. februar og torsdag 21. februar, begge dager kl. 14:00 – 20:00.

 

 

På de åpne kontordagene vil det bli anledning til å prate med saksbehandlerne, samt prøvekjøre noen av de planlagte vegløsningene i en kjøresimulator.

 

 

Planforslaget og konsekvensutredning er tilgjengelig på prosjektets internettside og kommunenes internettside:

www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud, www.ringerike.kommune.no , www.hole.kommune.no. Papirutgave av dokumentene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen eller en av kommunene: Hole herredshus eller  Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

 

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Statens vegvesen ved Gert Myhren, e-post gert.myhren@vegvesen.no, tlf. 32 21 43 50 / 994 21 355 eller Nils Brandt, e-post nils.brandt@vegvesen.no, tlf. 32 21 43 35 / 993 86 033.

 

Hole kommunes kontaktperson er Hilde Bendz, e-post hilde.bendz@hole.kommune.no, tlf. 32 16 11 00 (sentralbord).

 

Ringerike kommunes kontaktperson er Ole Einar Gulbrandsen, e-post ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no, tlf. 32 11 74 00 (sentralbord)/ 32117466

Konsekvensutredning

Link til Statens vegvesens prosjektside (www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud)

Saksframlegg

Forslag til korridor med bestemmelser A1a

Forslag til korridor med bestemmelser A1b

Forslag til korridor med bestemmelser A12a

Forslag til korridor med bestemmelser A12b

Kart med fotobakgrunn A1a

Kart med fotobakgrunn A1b

Kart med fotobakgrunn A12a

Kart med fotobakgrunn A12b

Publisert
24.01.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk