Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

215 KIRKEMYRA FRIOMRÅDE - MELDING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Det startes opp arbeid for å tilrettelegge for en ny boligtomt langs Gamle Ådalsvei på Hallingby. Tomta ligger mellom Gamle Ådalsvei 58 og 62, i krysset med Furustubben. Gjeldende reguleringsplan er 215 Kirkemyra friområde. I en del av planen endres formål fra friluftsformål til boligformål. Forslag til avgrensning av endring i planen vises i kartutsnittet.

 Oversiktskart - endring av deler av plan 215 Kirkemyra friområde fra friluftsformål til boligformål. 

Oversiktskart som viser avgrensing av gjelende plan 215 Kirkemyra friområde med forslag til avgrensing for boligtomt vist i gult øst i plankartet.

 

Området er i dag regulert i reguleringsplan 0605_215 Kirkemyra friområde. Det er satt i gang planarbeid for å endre formål fra friområde til boligbebyggelse i deler planen. Arealet hvor formål endres er i dag gjengroende og benyttes til fyllplass for søppel. Endringa tilrettelegger for en ny boligtomt. Det antas ikke at endringa vil påvirke friluftsliv da arealet er lite og ikke innbyr til friluftsliv. Hovedatkomst til friområdet er nord for tomta og vil ikke bli berørt.

 Detaljkart - viser detaljert avgrensing av del av plan som endres fra friluftsformål til boligformål

Detaljkart - viser detaljert forslag til avgrensing for endring av formål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny boligtomt. Det tas sikte på å selge boligtomta i det åpne markedet. Reguleringsplanen utafor avgrensinga vist i gult øst på kartet endres ikke, men som en del av planendringa innafor avgrensinga vil hele reguleringsplanen oppdateres til plan- og bygningsloven 2008. 

 

 

 

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

 

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte oppstart av endring av reguleringsplan i møte 3.12.12, sak 150/2012.

 

Oppstart av endring av reguleringsplan 0605_215 Kirkemyra friområde kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14. Ringerike kommune er forslagstiller og utførende konsulent for planen.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning. Betydning for friluftsliv og naturmangfold anses likevel som viktig å utrede i prosessen. 

 

Kommunen ber med dette om kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet. Disse kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 27.02.13.

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Saksframlegg

Protokoll hovedkomiteen for miljø og areal

Protokoll formannskapet

Oversiktskart med forslag til avgrensing

Detaljert kart med forslag til avgrensing 

 

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller

Epost: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Tlf: 32 11 74 61

Publisert
12.01.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk