Gå til innhold Gå til søk

Forslag til mindre endring

Varsel om forslag til mindre endring av reguleringsplan nr. 263 Vikersetra Hyttegrend

I forbindelse med oppdeling av tomter og bygging av veier etter vedtak av plan har det blitt gjort en rekke mindre justeringer grunnet lokale forhold for å innpasse bygninger og veier på en god måte. Planavdelingen fremmer derfor forslag om mindre endring av reguleringsplanen for å oppdatere regulert plan i samsvar med situasjonen i området.

Følgende endringer foreslås i plankartet:

  • endring av hyttetomter i samsvar med oppmålte tomter
  • inntegning av veier i samsvar med plasseringen av disse
  • opprette en ny hyttetomt med byggegrense som vist på vedlagte kart
  • endring av plangrensen slik at denne omfatter justert hytteområde og forbinder planene
  • Plankartet påføres formålsbenevnelsen “VEG 1”
  • Endret plassering av brønn på tidligere felt 2
  • Innføring av benevnelse på de ulike formålsområdene

Følgende endringer foreslås i reguleringsbestemmelsene:

Reguleringsbestemmelsene er endret i henhold til ny planlov. Endringen har ført til omrokering av punktene og endringene som gjengis under er derfor begrenset til de punkter planavdelingen vurderer som endringer ut over ordinær oppdatering.

Pkt.3 “Utnytting av området.” Endres fra å angi tillatelse innen planområde til å angi utnyttelse av tomtene.(§3.1.1) Det gis tillatelse til en -1 hytte pr tomt.

Pkt.4 Privat veg Endres slik at det ikke lengre vil være krav om å blande jord i massene. Krav om tilsåing av grøfter og kanter er innført.(§4.1)

Det er tilført et nytt underpunkt som regulerer plassering av bebyggelse på ny tomt, §3.1.2 annet ledd “Bebyggelse på område BF 12 skal plasseres nord-øst for byggegrense”

Adkomstløsning ved Fv. 172 er tatt ut av plankartet da dette er opparbeidet i henhold til kravet og derfor ikke lenger relevant. Bestemmelsene tilknyttet krysset er som følge av dette også fjernet.

Forslag til endring og eksisterende planer kan sees ved å gå inn på linkene nederst på siden.

Det tas sikte på behandler forslaget som en ”mindre endring” av gjeldende reguleringsplan, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Dersom det framkommer merknader av en viss betydning vil det bli lagt opp til en prosess for politisk behandling av den mindre endringen.
Dersom det framkommer merknader av vesentlig betydning, vil det vurderes å måtte behandle saken som en ordinær endring av reguleringsplan, jfr Plan- og bygningsloven § 12-14.

 

Merknader til forslaget.

Merknader sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller til postmottak@ringerike.kommune.no, adressert til Areal- og byplankontoret.

Frist for å komme med merknader er etter forvaltningsloven satt til 28.12.2011

For spørsmål vennligst kontakt saksbehandler

Lars Lindstøl
tlf. 32 11 74 72
e-post: lars.torstensen.lindstol@ringerike.kommune.no

Vedlegg.

Forslag til mindre endring

Oversiktskart med kommuneplan

Plankart -endringsforslag

Reguleringsbestemmelser -endringsforslag

Plankart -eksisterende

Reguleringsbestemmelser eksisterende

Publisert
05.12.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk