Gå til innhold Gå til søk

Begrenset høring

Forslag til Områderegulering 271 Øvre Hønengata sendes på begrenset høring. frist for merknader til planforslaget settes til 17.08.2917

 

Forslag til Områderegulering 271 Øvre Hønengata Øst ble vedtatt lagt på høring og offentlig ettersyn 17.06.14 og lå tilgjengelig i perioden 21.06.2014 – 12.09.2014.

Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort endringer som samlet har et slikt omfang at det anses nødvendig å gjennomføre en begrenset høring av planforslaget.

Jernbaneverket varslet innsigelse begrunnet i forslag til redusert byggegrense mot jernbane. Byggegrensen er endret i tråd med krav fra jernbaneverket og innsigelsen er trukket.

 

Frist for merknader til planforslaget settes til 17.08.2017

Eventuelle innspill/merknader til planforslaget må baseres på nytt forslag.  

 

Om endringene:

Endringene som følge av nytt forslag er beskrevet i «Tilleggsnotat til reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Hønengata. (s.4-9)

Endringene inkluderer:

 -endring av byggegrense mot jernbanen

 -innregulering av veg mot avkjørsel FA1

 -endret vegføring på interne veger

 -endret plassering av fortau

 -endring av formålsgrense mellom B1, B2 og B3

 -endring av formål BFK og PP2 til Bolig (nå B1)

 -plankrav for BKB1

 -endring av formål på BKB1 og BKB2 samt fjerning av regulert vei mellom disse.

 -krav til uteoppholdsarealer er skjerpet

Plassering av intern vei mellom BKB1 og BKB2 vil som følge av plankravet måtte vurderes nærmere ved senere detaljregulering av områdene. Det er også lagt inn krav om trafikkanalyse som viser kapasitet og nødvendige tiltak på vei.

Det er i tillegg gjort flere mindre justeringer for å imøtekomme merknader og tilpasse planforslaget.

Det har foregått flere prosesser i tiden etter høringen av forslaget som ble behandlet politisk og flere forhold er endret. Dette har betydning for vurderingen av innspillene til 1.gangs behandling. Vi anmoder om at berørte parter gjør en ny vurdering av konsekvensene det nye forslaget antas å ha for sin eiendom. For å lette oppgaven med å vurdere endringene vedlegges også tidligere planforslag og innkomne merknader.

Ved ønske/behov for avklaringer/spørsmål om konsekvenser og endringer som følge av nytt forslag oppfordrer vi til å kontakte saksbehandler.

Saksdokumenter:

 Forslag plankart

Forslag bestemmelser

Endringsnotat

Notat om trafikksikkerhet

Plankart 1.gangs behandling

Bestemmelser 1. gangs behandling 

Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

Merknader til planforslag 1. gangs behandling

Oppsummeringer av merknader til forslag 1.gangs behandling

Publisert
21.06.2017
Sist endret
21.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk