Offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Områderegulering for Øvre Hønengata øst er nå på høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader til planforslaget er 12. september 2014. Vi inviterer også til et informasjonsmøte 13. august.

Plankart og saksdokumenter er tilgjengelig nederst på denne sida. Plankart i målestokk 1:1000 og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget i Hønefoss, Storgata 13. Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet nedenfor. Se også kart over området i GeoInnsyn.

Om planforslaget
Hovedmål med planarbeidet er å forsterke Hønengata som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord, samt å legge til rette for økt næringsvirksomhet og en miljømessig bærekraftig byutvikling.

Planforslaget er utarbeida av Halvorsen & Reine AS, på vegne av Hønefoss nord eiendomsutvikling og Coop Østafjells.

Informasjonsmøte
13. august kl. 18:00 er det et åpent informasjonsmøte om planarbeidet. Møtet holdes i Storgata 13, 3. etasje, inngang i dør til høyre for Servicetorget. Alle er velkomne.

Innspill til planforslaget
Innspill og merknader til planforslaget kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. september 2014.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk sluttbehandling av planforslaget.

Lovhenvisning og vedtak
Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet 17.06.14, sak 123/14. Vedtak: 

1. Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Ved vedtak av områderegulering for Øvre Hønengata øst, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. Dette gjelder følgende planer:
11-Norderhov, 30.10.1942.
12-Hønen II, 10.01.1944.
13-Hønen II, 13.06.1946.
24-Hønenjordet, 30.10.1956.
25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 30.06.1988
45-Hønenjordet, 11.07.1963.
335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012.

4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen vurderes nærmere hvilket formål gnr/bnr 86/285, Scania, (felt I1 på plankartet) skal ha i framtida. 

5. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber med å revidere kommuneplanen blir avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i Asbjørnsens gate, må det vurderes nærmere om arealet i Industrigata kan avsettes til framtidig boligformål ( felt I2).

6. Avkjøring fra Industrigata (V3) til V1 må vurderes og detaljeres nærmere før sluttbehandling.

Kontaktperson
Saksbehandler Guro Skinnes
Tlf. 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Saksdokumenter
1. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling i formannskapet 17.06.14.

2. Saksframlegg til 1. gangsbehandling

3. Forslag til plankart, datert 16.05.14.

4. Forslag til bestemmelser

5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 22.05.14.

6. Illustrasjonsplan, datert 22.05.14.

7. Byggetrinn

8. Illustrasjon – grønnstruktur, torg, møteplasser

9. Illustrasjon – parkering

10. Illustrasjon – trafikksystem

11. Coop perspektiv og utomhusplan

12. ROS-analyse

13. Temanotat risiko- og sårbarhet

14. Temanotat energi og miljø

15. Temanotat forurenset grunn

16. Temanotat kollektivtrafikk

17. Temanotat konsekvenser i anleggsperioden

18.Temanotat støy og luft

19. Temanotat transport og trafikk

20. Planprogram fastsatt 17.04.2012

Publisert
20.06.2014
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk