Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Endring av reguleringsplan for Schjongslunden legges nå ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 2. april.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til endret reguleringsplan nr. 0605_298-03 ut til høring og offentlig ettersyn etter ny 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.02.11, sak 15/11. Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet.

 

Planforslag for endring av gjeldende reguleringsplan på Schjongslunden ble opprinnelig lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 03.10.09 – 16.11.09. Som følge av innspill er det siden forrige behandling, lagt inn en del endringer i forslaget, og rådmannen anser det derfor som ryddigst å sende saken på en ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn.

 

Hensikten med omreguleringa er å tilrettelegge for bygging av en flerbrukshall som skal benyttes av elevene ved de videregående skolene på dagtid og av idretten i Ringerike på kveldstid. Det åpnes også for noe ny bebyggelse for idrettsrelatert næring i tilknytning til flerbrukshallen og fotballstadions nordligste tribune. Å skape et helhetlig idrettstilbud på Schjongslunden har vært et mål i prosessen.

 

Bygging av flerbrukshall vil medføre nedbygging av ei større balløkke øst for dagens fotballstadion. Øvrige følger reguleringen kan tenkes å få for området er blant annet økt trafikk i tilkomstveiene inn til området. Som følge av dette kreves det utbedringer av Tyristrandgata/ Schjongsgate, bygging av rundkjøring ved atkomst til området, og oppgradering av interne vei – og fortausarealer før området tas ytterligere i bruk.

Under finnes relevante dokumenter i saken:

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Innkomne merknader med rådmannens kommentarer

Høringsbrev med adressatliste

 

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. 

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 02.04.11.

Publisert
19.02.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk