Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for å etablere boligeiendommer med frittliggende småhusbebyggelse, og noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse på Hvalsmoen nedre leir. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 23.09.13.

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan vedtatt 30.08.07 avsatt til annet byggeområde-fremtidig og idrettsanlegg – nåværende.

Reguleringsplanforslag 0605_331 Hvalsmoen øvre leir følger veien gjennom området, og grenser til det som blir reguleringsplan nedre leir. Noe av denne planen oppheves ved ny plan.

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligeiendommer med frittliggende småhusbebyggelse, og noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse 

 Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 23.09.13.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte oppstart av detaljreguleringa i møte 10.06.2013 sak 82/13 og i Formannskapet 11.06.2013 sak 90/13

Oppstart av detaljregulering 0605_303 for Hvalsmoen nedre leir. kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Oddvar Røysi og utførende konsulent er Bjørn Leifsen.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning.

Planen vurderes ikke å ha så vesentlig virkning for miljø og samfunn at den faller inn under tiltak som må konsekvensutredes. Det er tidligere utarbeidet planprogram i 2004 da Skifte eiendom eide Hvalsmoen Leir. Etter dette er det vedtatt ny kommuneplan i 2007 hvor området er avsatt til annet byggeområde. Ut fra dette anser vi det som tilstrekkelig til å starte en reguleringsprosess uten krav til KU, men at det allikevel er temaer som må utredes basert på tidligere materiale.

For nærmere informasjon:  kontakt saksbehandler Ole Einar Gulbrandsen via tlf: 32 11 74 00/ eller forslagstillers konsulent på tlf: 909 59283

 

Oversiktskart

Saksframlegg

Saksprotokoll Hovedkommiteen for Miljå og Areal

Saksprotokoll fra Formannskapet

Planprogram datert 28.09.07

Søknad om oppstart og beskrivelse av planarbeidet

Referat fra oppstartsmøtet

Publisert
20.08.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk