Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for ei ny boligtomt på Almemoen. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 30.05.12.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ei ny boligtomt. Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet. Det aktuelle området ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Almemoen, og er regulert til spesialområde-friluftsområde. Den nye tomta har tidligere vært varsla som en mindre endring av reguleringsplan. Fylkesmannen har da gitt tilbakemelding om at dette må tas som en full reguleringsendring.

Planområdet ligger lengst sør på Almemoen. Området er ikke opparbeida, og har kvaliteter som gjør det godt egna for uorganisert lek. Planområdet er småkupert, mens det ut mot sør er et flatt platå før terrenget går over i en stor skråning ned mot hovedatkomsten for Almemoen og Fv35. Skråningen og den ytterste delen av platået er hovedsakelig uten vegetasjon, men sentralt i planområdet og mot adkomsten er det noen større furutrær og noe lavere kratt/småskog. Det går en sti forbi tomta som brukes som snarvei.

I planprosessen vil det blant annet være viktig å vurdere konsekvenser i forhold til landskapsbilde, rekreasjon og lek, grunnforhold og skred. Forslagsstiller ønsker dispensasjon fra tilknytningsplikten til fjernvarme. Begrunnelsen for dette er at det ikke er økonomi i å tilknytte en tomt til fjernvarmen, samt at fjernvarmen ikke har anlegg i dette området og at ingen av nabotomtene er tilkobla.

Merknader
Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 30.05.12.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte oppstart av detaljreguleringa i møte 23.04.12, sak 61/12.

Oppstart av 0605_372 detaljregulering for ny boligtomt på Almemoen kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Tronrud Eiendom AS og utførende konsulent er Cowi AS.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler.

Saksbehandler: Guro Skinnes
telefon: 32 11 75 82
e-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Saksdokumenter
Saksframlegg
Saksprotokoll
Notat fra forslagsstiller

Publisert
24.04.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk