Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det varsles med dette en ny oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan nr. 315, ”Sokna – Ørgenvika”, og det åpnes i den sammenheng for nye innspill til oppstarten med frist 22. november.

Opprinnelig oppstartvarsel av reguleringsendring
26.06.10 ble det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsla oppstart i Ringerikes Blad av endring av reguleringsplan 315 Rv. 7 Sokna – Ørgenvika. Myndigheter og naboer i området ble varsla i brev datert 30.06.10. Endringen omhandlet omlegging av ny vedtatt trasé for rv. 7 fra Sokna sentrum og forbi Lundesgårdene, samt endret kobling mot Fv. 178 mot Strømsoddbygda.

I brevet medfulgte utsnitt av kart som grovt viste ønsket endring av rv. 7, samt en veldig grov skisse for ny kobling til Fv. 178 mot Strømsoddbygda. Årsaken til at Statens vegvesen ønsker å endre planen er i hovedsak usikkerhet rundt grunnforhold, noe som vanskeliggjør en sikker gjennomføring av prosjektet.

Formålet med endringen er å få til en løsning fra Sokna, forbi Lundesgårdene, og en kobling til Fv.178, som reduserer usikkerhetene som er knyttet til prosjektet slik planen foreligger per i dag. Ønsket endring krever en full planprosess.

Nytt oppstartsvarsel
I etterkant av oppstarten har statens vegvesen kommet i gang med prosjekteringa. Dette har medført at det nå foreligger et forslag som er noe endret fra det som opprinnelig ble varsla ved oppstarten. Kommunen har derfor vurdert det slik at det er nødvendig å varsle ytterligere parter, samt komme med en revidert varsling til en del parter som nå vil kunne bli berørt i større grad enn hva som ble skissert ved forrige oversendte varsel.

De viktigste endringene
De viktigste forslagene til endringer som er kommet opp siden det ble varsla oppstart i juni er:
1. Flytting av rundkjøring til området nord for brannstasjonen i traséen til ”dagens” rv. 7. Fylkesvei 179, Brekkebygdveien, vil bli påkobla mot ny rv. 7 i denne rundkjøringa. I samme rundkjøring legges ”dagens” rv. 7, som skal bli fylkesvei til Hamremoen, ut i egen trasé som krysser Verkenselva litt sør for dagens bru. Gang - / sykkelvei langs miljøgata forlenges frem til rundkjøringa. Derfra bygges fortau frem til nytt kryss med fv. 177, Tranbyveien.

2. Fv. 178 mot Strømsoddbygda opprettholdes i dagens trasé, men det bygges ny bru umiddelbart øst for dagens bru. Fylkesveien føres ned til rv. 7 i ny trasé som svinger østover og kobles til rv. 7 øst for den gamle bensinstasjonen. Det etableres gang- / sykkelforbindelse langs denne vegen, som kobles sammen med eksisterende gang- / sykkelvei nord for dagens bru. Dagens bruer vil bli foreslått revet, og beslaglagt areal vil bli tilbakeført til grunneiere.
Det vil i samme prosess kunne gjøres mindre endringer for andre deler av reguleringsplan nr. 315. Dette vil være i form av endringer i horisontal – og vertikalkurvatur, endret kjørefeltinndeling og noe endrede bruutforminger, samt andre mindre justeringer.

Relevante dokumenter i saken:

Kart som viser gjeldende reguleringsplan sammenstilt med nytt forslag til trasé.


Ytterligere informasjon
Det presiseres at forslaget som foreligger, ikke er endelig. Statens vegvesen vil ha en dialog med grunneiere, som blir direkte berørt av endringen, rundt detaljering av trasé og eventuelle avbøtende tiltak. For spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved prosjektleder Erik Furuseth (tlf: 90 69 71 75 / 32 18 11 11) eller prosjekteringsleder Helge Thorsby (tlf: 90 16 88 65).

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte før politisk 1. gangsbehandling av reguleringsendringa. Et slik møte vil bli annonsert i Ringerikes Blad og på kommunens nettsider.

Innspill til revidert oppstartsvarsel
Opprinnelig frist for merknader til oppstarten var 1. september. Det kom totalt 10 innspill i saken. Som følge av endrede forutsetninger for oppstarten åpnes det på nytt opp for å komme med merknader. Innkomne merknader ved begge de to oppstartsmeldingene vil følge saken og bli vurdert ved politisk 1. gangsbehandling av forslaget til planendring.


Merknader til ny oppstartsmelding av reguleringsendringen kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss - innen 22. november.

 
Det er kun skriftlige innspill til denne adressen som vil følge saken som formelle innspill til de videre politiske behandlingene av saken.

 

 

Publisert
29.10.2010
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk