Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandla i møte 10.06.13 sak 78/13 "323-04 Eikli sør næringsområde – oppstart av endring".

Følgende vedtak ble fattet:

  1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_323-04 Eikli sør næringsområde
  2. Nytt nummer på detaljreguleringen blir 0605_323-05

 Det startes opp planarbeid for å endre reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde. Formålet med endringa er å tilrettelegge for økt bygningsmasse for Maxbo. Planområdet ligger sør på Eikli, ved brannstasjonen.

 

Reguleringsplanen er delt inn i felt etter formål og nummer, og endringa vil i hovedsak skje på felt FKI 5 (forretning, kontor, industri). Endringa innebærer at noe eiendom selges fra kommunen til Dr. Åstasgt. 14 ANS, at det fylles opp i skråninga ned mot flomløpet av Storelva og at formål i reguleringsplanen endres fra friområde og vann- og avløpsanlegg til FKI, og fra friområde til vann- og avløpsanlegg.

Et viktig hensyn som må tas i planarbeidet er at tilgang til elvekanten og elva sikres. 

 

Innspill og kommentarer

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no) innen 16. august 2013.

 Den enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Lovhenvisninger og vedtak

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandla i møte 10.06.13 sak 78/13 "323-04 Eikli sør næringsområde – oppstart av endring" og vedtok oppstart av planarbeid.

Oppstart kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8.

Forslagstiller for planen er Dr. Åstasgt. 14 ANS og utførende konsulenter er Bjørn Leifsen og Sverre Moe.

 

Saksdokumenter
Søknad om oppstart av endring av reguleringsplan, med illustrasjoner og referat fra oppstartsmøte
Saksframlegg
Saksprotokoll behandling i hovedkomiteen for miljø- og mineralforvaltning

Publisert
22.06.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk