Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart av detaljregulering 324 Trampen skytebane

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for ombygging av eksisterende skytebane i Trampen, Sokna. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 31.08.14.

324 Trampen skytebane

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til formålet «Idrettsanlegg – skytebane».

Området ligger sør for nye Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre Trampentjern.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i Trampen på Sokna. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å samlokalisere Sokna skytterlags bane med Sokna Jeger- og fiskerforenings leirduebaner og pistolklubben sin bane i Trampen.

Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane. For å få plass til riflebaner i tillegg, og samtidig opprettholde muligheten til å skyte på alle baner samtidig, må hele baneanlegget - unntatt pistolbanen - bygges om. I tillegg til skytebanene vil det bli bygget et skytterhus som vil fungere som forsamlingslokale ved trening, stevner og andre arrangementer.

Skytebaneområdet i Trampen ligger lavt i terrenget, godt skjermet mot omgivelsene. I tillegg vil det utføres støydempingstiltak. Adkomstveien inne til anlegget vil bli beholdt.

Foreløpig planbeskrivelse er tilgjengelig her. Saksdokumenter er også tilgjengelige på Servicetorget, Storgata 13, Hønefoss.

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal – og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no

Fristen for innsending av merknader er satt til 31.08.14.

De enkelte som kommer med merknader vil ikke få direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 Lovhenvisninger og plantype

Oppstart av detaljregulering/ områderegulering 0605_324 «Trampen skytebane» kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Sokna Jeger- og fiskerforening og Sokna skytterlag. Utførende konsulent er Rieber Prosjekt AS, Billingstad.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning. Enkelte temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen, blant annet støy, tungmetallforurensning, påvirkning av landskapsbildet og biologisk mangfold, samt risiko og sårbarhet, herunder sikkerhet.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler, tlf. 32 11 74 60.

Forslagstiller v/ utførende konsulent kan kontaktes på tlf: 924 86 555.

Publisert
01.08.2014
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk