Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Reguleringsplan 328 Mosselia er vedtatt i kommunestyret. Planområdet ligger i Hønefoss nord, og har innkjøring fra Mosseveien (oversiktskart nederst på sida). Planens avgrensing vises på kartutsnittet:

 

 

 

Planen legger til rette for bygging av frittliggende boligbebyggelse, med tilhørende lekeplass og parkeringsanlegg. 

 

Lovhenvisninger og vedtak
Vedtak i kommunestyret (12.12.13, sak 149/13):

  1. 0605_NR 328 detaljregulering for Mosselia med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
  2. De deler av reguleringsplanen nr. 19 Mosseområdet, vedtatt 07.10.55, som blir berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Dette varselet om vedtak av reguleringsplanen sendes til registrerte grunneiere og festere i planområdet, andre rettighetshavere og naboer til planområdet og kunngjøres i avis, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager 
Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket av reguleringsplanen. Klager fra parter uten klageinteresse kan avvises etter nærmere vurdering av kommunen. 

Fristen for å klage på dette vedtaket er 24. januar 2013. 

Kommunen opplyser om at det er adgang til å be om at iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jamfør forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig her.

Etter at klagefristen er utløpt vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.      

 

Saksdokumenter
Vedtatt plankart 
Vedtatte bestemmelser

 

Publisert
21.12.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk