Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Formannskapet behandla i møte 12. 03. 13 sak 32/2013 "Soknedalsveien 5-27 – politisk oppstart". Følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27.

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_127-03 Molvaldområdet som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 23. 01. 13, for område-/detaljreguleringa ut på høring og offentlig ettersyn.

3. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringa/ detaljreguleringa skal planbeskrivelse og konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2.

4. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for alternative utbyggingsstrategier som er vurdert.

 

Det startes opp planarbeid for å tilrettelegge for bygging av bolig og næring. Planområdet ligger mellom Soknedalsveien og jernbanen. Soknedalsveien er en innfartsåre til Hønefoss, og området ligger i gåavstand til sentrum, skoler og barnehager. Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig og næring nært sentrum og kollektivknutepunkt. Det er i utgangspunktet også ønskelig å transformere området for å skape helhet og øke utnyttelsen. Området består i dag av spredt og variert bebyggelse, i hovedsak næringsbygg. Det er store asfalterte flater. Planområdet er på ca. 35 daa. og er avgrensa av jernbanen i sør og vest og av Soknedalsveien i nordøst.

Det har tidligere vært meieri på området, og det står igjen bygninger etter denne aktiviteten. Fire av byggene er registrert med verneverdi. Tre små spredte bygg har høy verneverdi og ett større bygg midt i området har middels verneverdi. Disse byggene inngår ikke i planen.     

Det er få grønne områder i planområdet. I forbindelse med boligbygging må det opparbeides tilstrekkelige leke- og uteoppholdsarealer på bakkenivå. Området vil derfor trolig framstå grønnere etter transformasjonen.

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet, planprogrammet eller utviktlingsplanene kan rettes til:

Ringerike kommune Areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no)

Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL, Pb 9407, 3023 Drammen (
solnoerdal@heras.no

Frist: 11. mai 2013.

Den enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Formannskapet vedtok i møte 12. 03. 2013, sak 34/2013, oppstart av områderegulering nr.0605_330 Soknedalsveien 5-27, samt å legge plan – og utredningsprogram ut til offentlig ettersyn. Etter at vedtak er fattet er kommunen blitt oppmerksom på at ordlyden angående plantype i vedtakspunkt 2 og 3 er upresis. Som skrevet i vedtakspunkt 1 er plantypen områdereguleringsplan.

Oppstart kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Det stilles krav til konsekvensutredning da planen innebærer næringsbygg med bruksareal på mer enn 5000 kvm. Forslagstiller for planen er Norgesgruppen AS og utførende konsulent er Prosjektcompaniet.

Saksdokumenter

Forslag til planprogram
Vedlegg 1: Situasjonsplan takplan 1:1000
Vedlegg 2: Situasjonsplan takplan 1:2000
Vedlegg 3: Situasjonsplan 1. etasje 1:2000
Vedlegg 4: Situasjonsplan 2. etasje 1:1250
Vedlegg 5: Kjellerplan 1:1000
Saksframlegg
Oversikt over innkomne merknader, med kommentarer fra forslagsstiller
Saksprotokoll hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Saksprotokoll formannskapet

Saksbehandler nåes på tlf: 32 11 74 61 og forslagstiller på tlf: 41 04 06 38 (Helen Norheim).

Publisert
16.03.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk