Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn av reguleringsplan 335 Rv 35 Hønengaten Jernbaneundergang - Hovkrysset. Frist for merknader/innspill er satt til 05.04.2011

Detaljreguleringsplan nr. 335 ”RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG – HOVKRYSSET” legges ut til høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10 etter 1.gangs behandling i HMA 14.02.2011, sak 19/2011

PlanavgrensningPlanområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å forbedre trafikksikkerheten for alle trafikanter og skape bedre forhold for kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister.  Påtenkte reguleringsformål er offentlig veg, fortau/gang og sykkelvei, annen veggrunn – teknisk anlegg og busstopp/leskur.

 

Planen er ventet å gi en bedre og mer oversiktlig situasjon for kollektivtrafikk, gående og syklende. Tiltaket ventes også å bedre den visuelle opplevelsen av området og bidra til at dette fremstår som mer attraktivt. Et viktig grep i trafikksikringen er stenging av avkjørsler mellom vegkryss. Adkomst til eiendommer og butikker langs Hønengata er tenkt å gå via sidegatene. Dette vil kunne få negative konsekvenser for tilgjengeligheten til enkelte næringsdrivende.

Planforslaget innebærer stenging av 9 avkjørsler fra Hønengata samt at 2 avkjørsler får venstresvingeforbud. Forslaget innebærer videre et tap av omtrent 48 parkeringsplasser. Reguleringsplanen vil bli grunnlag for erverv av privat eiet grunn som er nødvendig for å sikre gjennomføringen av planen.

Det vil være mulig for kommunen å koordinere rehabilitering av øvrig infrastruktur i Hønengata i forbindelse med byggearbeidene.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Alle saksdokumenter legges også ut på kommunens hjemmesider. Se http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 05.04.2011.

For vurdering av merknader til oppstart: se saksfremlegg.

 Dokumentlinker:

Saksframlegg

Møteprotokoll

Oversiktskart

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Innspill & kommentarer til oppstart

Illustrasjon av adkomstløsning

Brev fra Vegvesenet vedr. venstresvingefelt

Publisert
21.02.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk