Oppstart og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

344 - Kilemoen Midtre

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved varsel om oppstart av områdereguleringsplan nr. 0605_344 ”Kilemoen Midtre”, og offentlig ettersyn av planprogram datert 04.03.11.

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 21.03.11 oppstart av planarbeidet, samt å legge planprogram for områdeplanen ut på offentlig ettersyn.

Bakgrunn
Svelviksand AS ønsker å utarbeide en områdereguleringsplan for “Kilemoen midtre”, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-2. Ringerike kommune er forslagstiller, i samarbeid med Svelviksand AS.

Hensikten med planarbeidet er å sikre framtidige sand- og steinressurser. Planen vil legge til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde, driftsområde og bufferområder rundt uttaksområdet.

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07, er området avsatt til nåværende og framtidig masseuttak. Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Påtenkte reguleringsformål er:
            - Bebyggelse og anlegg: Råstoffutvinning og næringsbebyggelse.
            - Privat veg
            - Grønnstruktur

Reguleringen vil være viktig for å sikre en forsvarlig utnyttelse av masseressursene i området i et langsiktig perspektiv. Selve uttaket av masser vil ha store landskapsvirkninger, og vil ha konsekvenser for en rekke forhold som i henhold til planprogrammet skal utredes. Følgende forhold skal utredes nærmere:
Landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, naturressurser, kulturminner og kulturmiljø, forurensning (støy/støv), grunnvann, transport og trafikk, samfunnsmessige konsekvenser – sysselsetting.

Planprogrammet for ”Kilemoen Midtre” omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn, beskrivelse av Svelviksands planer for området, planstatus, overordna lover/ forskrifter/ retningslinjer, samt at planer for utredning, medvirkning og informasjon gjennomgås.

Planavgrensning kilemoen

Medvirkning
I denne fasen er det ønskelig å avklare rammer og utfordringer. Det er spesielt interessant å få fram forhold som har betydning for det videre planarbeidet, samt eventuelle ønsker om medvirkning i planarbeidet.

Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med det igangsatte planarbeidet og tilhørende planprogram kan rettes til: Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 13.05.11.

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn av planen.

 

For mer informasjon om saken, se linker under:

Saksprotokoll

Saksframlegg

Forslag til planprogram

Publisert
28.03.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk