Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Formannskapet behandla i møte 11.03.14 sak 44/14 «354 Ringerike vannverk – politisk oppstart». Følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.

2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående reguleringsplanens forhold til grusuttaket.

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.


Det startes opp planarbeid for å sikre drikkevannskilden på Kilemoen. Ringrike vannverk på Kilemoen forsyner Hønefossområdet med drikkevann. Området rundt vannverket brukes i dag til drift av vannverket, drift av grusuttak, friluftsliv og noe skogsdrift og landbruk. Det skal nå startes drift av reservebrønner, og som følge av det skal klausuleringsplanen som beskytter grunnvannet endres. Klausuleringsplanen består av ulike soner og bestemmelser tilknytta sonene. Bestemmelsene omhandler blant annet tema som lagring av olje og drivstoff og uttak av grus. Kartutsnittet under viser forslag til soner, hvor sone 3 (III) er ytterste sone og avgrenser planområdet. Grunnet problemer med redigering av nettsidene henvises det til kart i utkast til planbeskrivelse og utkast til klausuleringsplan.

Drift av grusuttaket Kommunen har varsla eier av grusuttaket om at det vurderes å fatte vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen. Dette er gjort for å beskytte grunnvannet for forurensing fram til reguleringsplan som setter begrensninger for drift av grusuttaket er vedtatt. Uttak av grus reduserer den naturlige beskyttelsen av grunnvannet, og enkelthendelser som lekkasje av olje i grusuttaket kan forurense drikkevannet. Det er mulig å søke dispensasjon fra det midlertidige forbudet. En eventuell søknad om dispensasjon vil vurderes basert på den foreslåtte klausuleringsplanen, og trolig med en forutsetning om at det startes arbeid med reguleringsplan.

Formannskapet har vedtatt at det skal avholdes møte med eier av grusuttaket for å avklare om grusuttaket skal innarbeides i reguleringsplanen som er starta opp. Hvis det konkluderes med at grusuttaket skal innarbeides i reguleringsplanen, vil det være krav om konsekvensutredning i henhold til forskift om konsekvensutredninger og dermed også krav om planprogram for planarbeidet. Et forslag til planprogram skal legges ut på høring ved oppstart av reguleringsplanarbeidet. Dersom grusuttaket skal innarbeides i reguleringsplanen er det sannsynlig at det kreves ny politisk behandling av oppstart av reguleringsplanarbeidet for området.

Merknader Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss (postmottak@ringerike.kommune.no) innen 9. mai 2014.

Kommentarer og merknader som kommer inn etter dette høringsbrevet kan videreføres til en eventuell ny oppstartssak. Selv om en har uttalt seg på bakgrunn av denne varslinga om oppstart, vil en også kunne uttale seg etter en eventuell ny varsling om oppstart der grusuttaket er innarbeida i planen.

Den enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak Formannskapet vedtok i møte 11.03.14, sak 44/14, oppstart av områderegulering nr.0605_354 Ringerike vannverk.

Oppstart kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Ringerike kommune v/teknisk drift utbygging og utførende konsulent på planarbeidet og det hydrogeologiske er Asplan Viak.

Her finner du saksdokumenter fra behandling i formannskapet, deriblant utkast til planbeskrivelse og utkast til klausuelringsplan (se "Tillegsnotat med vedlegg")
Protokoll fra behandlingene finner du her (aktuell sak på side 19)


Ta gjerne kontakt med saksbehandler om du har spørsmål. Saksbehandler: Ingeborg Faller telefon: 32 11 74 61 e-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Publisert
14.03.2014
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk