Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for boliger på Fegrihøgda, Tyristrand, er nå på høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader til planforslaget er 10. juni 2014.

Plankart og saksdokumenter er tilgjengelig nederst på denne sida. Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet nedenfor. Se også kart over området i GeoInnsyn.

Om planforslaget
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger, i form av 2-4 eneboliger og 10-12 enheter i rekkehus på Fegrihøgda ved Tyristrand. Dette er i tråd med gjeldende kommuneplan. Forslagsstiller for planen er Berntsen Plan & Oppmåling v/Trond Berntsen.

Innspill til planforslaget
Innspill og merknader til planforslaget kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 10. juni 2014.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk sluttbehandling av planforslaget.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart av planarbeidet, se planbeskrivelsen.

Lovhenvisning og vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges "0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda" ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget ble 1.gangsbehandla i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 07.04.2014, sak 46/14. Vedtak:

  1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i planen, både på kart og i bestemmelsene.
  4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på Fegrihøgda.

Kontaktperson
Guro Skinnes, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 95 96 84 80.
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Saksdokumenter
Plankart i målestokk 1:1000 og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

1.   Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling i HMA 07.04.14, sak 46/14.

2.   Saksframlegg fra 1. gangsbehandling i HMA 07.04.14.

3.   Plankart, merka "1. gangsbehandling", målestokk 1:1000.

4.   Reguleringsbestemmelser

5.   Planbeskrivelse, datert 17.02.14. 

6.   Støyberegning, datert 17.03.14.

7.   ROS-analyse, datert 30.11.13.

8. Reguleringsplan 151 Øvre Fegri

Publisert
11.04.2014
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk