Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering 0605_356 "Tanberglia Boligområde 1" ut til høring og offentlig ettersyn. Planen legger til rette for etablering av inntil 130 boliger.

Formannskapet i Ringerike kommune vedtok å legge ut forslag til detaljregulering "Tanberglia 1 boligområde" på høring og offentlig ettersyn.

Planområdet er del av kommunedelplan for Krakstadmarka og omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er etablering av sentrumsnære boligområder med terrasseboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, tomannsboliger mv. Planen legger til rette for bygging av mellom 100 – 130 boliger.

 

Påtenkte reguleringsformål er:

Bebyggelse og anlegg: Frittliggende Småhusbebyggelse, Konsentrert Småhusbebyggelse, Blokkbebyggelse, Barnehage, Lekeplass, Annet Uteoppholdsareal.

Samferdsel og teknisk infrastruktur: Veg, Kjøreveg, Annen Veggrunn- Grøntareal, Gang-/Sykkelveg, Parkering.

Grønnstruktur: Turdrag, Turveg.

 

Reguleringen vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten til området og vil begrense muligheten for bruk som friluftsområde i bebygde områder. Utbyggingen vil også endre landskapsbildet ved at skog erstattes av boliger. Trafikken er planlagt ført via Arnegårdsveien og vil medføre økt belastning av denne. Som følge av dette vil veien måtte oppgraderes og dette vil kunne medføre behov for utvidelse med inngrep på tilliggende eiendommer. Konsekvenser av planen knytter seg også til skredfare, opparbeidelse av ny infrastruktur, støy, befolkningsvekst, biologisk mangfold og vern av fornminner, behov for offentlige tjenestetilbud og håndtering av overvann.

 

Plankart med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.ringerike.kommune.no.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 04.02.2012 

 

 

Vedlegg:  

  1. Saksprotokoll
  2. Saksframlegg
  3. Plankart
  4. Konsekvensutredning av veg og trafikk.
  5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 12.11.12
  6. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Tanberglia, datert 06.11.12

 

Utrykte vedlegg:

  1. Planbeskrivelse Kommunedelplan for Krakstadmarka pr 20.11.12
  2. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00
  3. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95
  4. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende bestemmelser.
Publisert
15.12.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk