Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringplan nr. 356 "TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE" Frist for innspill er satt til 23.03.2011

Tanbergmoen 1 boligområde er en detaljreguleringsplan Planforslaget tar sikte på å regulere for utbygging av 100 – 130 boenheter innen planområdet. Intensjonen er å tilrettelegge for variert boligbebyggelse.

Området det er vedtatt oppstart for ligger innenfor tidligere vedtatt avgrensning for kommunedelplan for Kragstadmarka. Detaljplanen vil forholde seg til rammer og premisser for kommunedelplanen, men vil gå dypere i detaljeringen av området og vil danne grunnlaget for å søke om utbygging av området.

I kommunesammenheng er Tanbergmoen 1 boligområde en stor plan med konsekvenser for en rekke forhold. Det er viktig for kommunen at det på et tidlig tidspunkt gis innspill om forhold som har betydning for det videre planarbeidet slik at dette kan innarbeides på en god måte.

Den videre planprosessen tar sikte på å avklare konsekvenser for blant annet trafikk, grunnforhold, friluftsliv, barn og unges interesser, universell utforming og tettstedsutvikling.

Planen er ventet å gi økt tilbud av tomter nær sentrum med god forbindelse sørover. Lokalt vil utbyggingen ha betydning for trafikkforholdene på berørte veier og kapasiteten på annen infrastruktur og offentlig tilbud.

Saksdokumentene er tilgjengelige på vår hjemmeside http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/

 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen innen  23.03.2011 til:

Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

 

Saksdokumenter

 1. Saksfremlegg og saksprotokoll fra møte i Hovedkomitèen for miljø og arealforvaltning  14.02.2011 sak 17/2011
 2. Oversiktskart med avgrensning
 3. Forslag til planavgrensing
 4. Brev fra Kragstadmarka AS med søknad om oppstart. Datert 10.01.2011
 5. Møtereferat oppstartsmøte, møtedato 01.12.2010
 6. Revidert utredningsbehov for detaljplan Tanbergmoen I, datert 01.02.2011
 7. Samtykke til utredningsbehov fra Krakstadmarka AS , datert 01.02.2011
 8. Plan- og utredningsprogram Kommunedelplan for Kragstadmarka. Vedtatt 22.04.2010
 9. Utredning av utbyggingsområder, ”Krakstadmarka Vurdering av arealenes byggbarhet og utbyggingsøkonomi” utarbeidet av Cowi, datert 03.12.2010
 10. Foreløpig kart over utbyggingsområdene, adm. datert: 06.12.2010
 11. Utredning av ”Veialternativer Kragstadmarka”, utarbeidet av Cowi, ikke datert.
 12. Silingsrapport veialternativer, utarbeidet av Cowi, ikke datert
 13. Adresseliste

 

Publisert
19.02.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk